Оглас за набавка на работи за Изведба на водоснабдителен систем

Објавено: мај 17, 2021

A real time monitoring and leakage detection and reduction system in water distribution networks – Smart Water Save”

 

Рок  за аплицирање до 17.06.2021 година

Оглас за набавка на работи за

Изведба на водоснабдителен систем

Огласот е отворен до 17.06.2021 година.

Референтен број: CN1-S.O 2.3-S011/TD8

Јавното комунално претпријатие Пролетер од Ресен објавува:

ПОКАНА

ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДА ЗА НАБАВКА НА

на работи за

Изведба на водоснабдителен систем

За потребите на проектот “A real time monitoring and leakage detection and reduction system in water distribution networks – Smart Water Save”

Предмет на набавка:

на работи за Изведба на водоснабдителен систем. Набавката ќе се спроведе во согласност со PRAG правилата за доделување на договор за јавни набавки на Европската Комисија. Комплетната тендерска документација е достапна во електронска форма на следните интернет адреси:

http://www.resen.gov.mk/

https://feit.ukim.edu.mk/oglasi-i-javni-povici/

и на страната на ФЕИТ може да се симне овде

Истата содржи:

Дел 1

 1. 1. Инструкции за понудувачите
 2. Образец на понуда и изјава
 3. 3. Формулари со податоци за понудувачот и за исполнување на услови за учество
 4. Техничка понуда
 5. Извештаи од евалуација на понуди

Дел 2

 1. Драфт на договорот за јавна набавка
 2. Општи услови на договорот за јавна набавка
 3. Посебни услови за учество во постапка

Дел 3

 1. Техничка спецификација

Дел 4

 1. Финансиска понуда

Дел 5

 1. Цртежи

Подетални информации за начинот на спроведување на постапката за јавна набавка на услуги од надворешни експерти се содржани во Прирачникот за спродевање на постапки за јавни набавки на Европската комисија односно the Practical Guide and its annexes (PRAG), на следниот линк: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do.

Однапред Ви благодариме на соработката и очекуваме да ја добиеме Вашата понуда пред крајниот рок утврден во точка 2 од Инструкциите за понудувачите. Ве молиме да ја испратите Вашата понуда на адресата наведена во тендерското досие и согласно барањата дадени во точка 10. Со поднесување на понуда ќе прифатите да добиете известување за исходот на постапката по електронски пат.

 

Скопје, 17.05.2021