Оглас за набавка на услуги за Изработка на проект за реконструкција на водоснабдителна мрежа  

Објавено: април 8, 2021

Оглас за набавка на услуги за Изработка на проект за реконструкција на водоснабдителна мрежа

A real time monitoring and leakage detection and reduction system in water distribution networks – Smart Water Save”

 

Рок  за  аплицирање до  15.04.2021 година

Огласот е отворен до 15.04.2021 година.

Референтен број: CN1-S.O 2.3-S011/TD5

Јавното комунално претпријатие Пролетер од Ресен објавува:

ПОКАНА

ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДА ЗА НАБАВКА НА

услуги за Изработка на проект за реконструкција на водоснабдителна мрежа

 

за потребите на проектот “A real time monitoring and leakage detection and reduction system in water distribution networks – Smart Water Save”

Предмет на набавка:

Изработка на проект за реконструкција на водоснабдителна мрежа

Набавката ќе се спроведе во согласност со PRAG правилата за доделување на договор за јавни набавки на Европската Комисија. Комплетната тендерска документација е достапна во електронска форма на следните интернет адреси:

http://www.resen.gov.mk/

https://feit.ukim.edu.mk/oglasi-i-javni-povici/

 

и на страната на ФЕИТ може да се симне овде

 Истата содржи:

А. Инструкции за понудувачите

B. Образец на техничка понуда

C. Образец на финансиска понуда

D. Драфт договор

Подетални информации за начинот на спроведување на постапката за јавна набавка на услуги од надворешни експерти се содржани во Прирачникот за спродевање на постапки за јавни набавки на програмата односно the IPA Procurement Manuel на следниот линк: http://www.ipa-cbc-programme.eu/gallery/Files/Library/IPA-Procurement-Manual.pdf

Однапред Ви благодариме на соработката и очекуваме да ја добиеме Вашата понуда пред крајниот рок утврден во точка 2 од Инструкциите за понудувачите. Ве молиме да ја испратите Вашата понуда на адресата наведена во тендерското досие и согласно барањата дадени во точка 10. Со поднесување на понуда ќе прифатите да добиете известување за исходот на постапката по електронски пат.

 

Скопје, 08.04.2021