Одделение за финансиско и сметководствено работење

Раководител на Одделението за финансиско и сметководствено работење

Јасминка Василева
(02) 30 99 195
e-mail:jasminv@feit.ukim.edu.mk

Референти во одделението

Жаклина Анѓелкоска
самостоен референт – сметководител

(02) 30 99 195
e-mail: zaklinaa@feit.ukim.edu.mk

Биљана Каранфиловска
благајник

(02) 30 99 195

Македонка Димковска
Виш соработник за јавни набавки

(02)30 99 196
e-mail: dona@feit.ukim.edu.mk

Работно време: од 8:00 до 16:00 часот, со пауза од 10:00 – 10:30.

Телефон: (02) 30 99 195, факс: (02) 30 64 262

Работни задачи

– ажурирање на сметководствената евиденција на сопствената и буџетска сметка на факултетот;
– евидентирање на приходи од уплати на студенти на додипломски и постдипломски студии;
– фактурирање на услуги од апликативна дејност;
– евидентирање на основните средства;
– водење книговодство на проекти од апликативна дејност и научно-истражувачки проекти од
Министерството за образование и наука;
– исплата на плати и други надоместоци;
– изработка на МППП за ПИОМ;
– водење книговодство на меѓународни проекти (Темпус, ФП6);
– водење евиденција на јавните набавки.