Одделение за правни и општи работи

Вработените во ова одделение се одговорни за извршување на сите правни и општи работи на Факултетот. Во рамките на одделението се врши подготовка и архивирање на документацијата поврзана со неговата работа, вклучувајќи го водењето на досието на секој вработен. Работата на оваа одделение е неопходна поддршка во секојдневното работење на Факултетот.

Сашка Димовска
Архивар

тел.: (02) 30 99 196
sasska@feit.ukim.edu.mk

Анета Јовановска
Референт за административно-технички работи

тел.: (02) 30 99 197
anetaj@feit.ukim.edu.mk

Архивата работи со студенти од 12:00 до 14:00 часот

Маја Никодинов
Технички секретар

тел.:(02) 30 99 191
tehsekretar@feit.ukim.edu.mk

Зоран Христов
Курир – набавувач

тел.: (02) 30 99 133

Андријана Јадровска
Советник за општи и нормативно-правни работи