Одделение за техничка подршка

Одделението за техничка поддршка на Факултетот ги опфаќа сите технички задачи и го олеснува секојдневното работење на Факултетот. Вработените во оваа служба се грижат за хигиената, електричната инсталација, уредувањето, набавките на опрема за потребите на Факултетот и сл.

Зоран Панајотов
тел.: (02) 30 99 133
zoranp@feit.ukim.edu.mk

Среќко Милисковиќ
тел. (02) 30 99 133

Останат технички персонал-хигиеничари:
Олга Брсакоска
Миленка Димишковска
Сузана Стојановска
Славица Станковска
Гордана Михајловиќ
Васа Пеневска
Верица Стојановска
Виолета Жарки
Билјана Каранфиловска
Маргарита Спасеска
Зоран Поповиќ