Оглас за вработување во Interspace

Последна измена: септември 6, 2023

    Проектант за оптички инсталации

  • Проектирање:

– Подготовка на техничка и проектна документација за линиски инфраструктурни објекти
– Објавување на активности за добивање на дозвола од надлежни институции за вршење изградба на траси, како и активности за регистрација/легализација на трасите во подземниот катастар

  • Надзор и контрола на терен при изградба на трасите
  • Ажурирање на податоци за пасивната мрежна инфраструктура
  • Следење на промени во законските реглативи за линиска инфраструктура
  • Подготвување на понуди и записници за извршена работа, поврзани со оптичка инфраструктура