Оглас за вработување во Народна банка на Република Северна Македонија

Рок на аплицирање до: 04.08.2022

Народна Банка на РСМ ојавува оглас за вработување на 6 извршители на и тоа:

Три (3) извршители во Дирекцијата за информациска технологија на определено време во траење од 2 години, од кои:
– 1 извршител на работното место „ПОМЛАД СИСТЕМ ИНЖЕНЕР“ во Отсекот за поддршка на платните системи;
– 1 извршител на работното место „ПОМЛАД СИСТЕМ ИНЖЕНЕР“ во Отсекот за надзор и сигурност на ИС и
– 1 извршител на работното место „ПОМЛАД ПРОГРАМЕР“ во Отсекот за програмирање.
Три (3) извршители на неопределено време, од кои:
– 1 извршител на работното место „ПРОГРАМЕР I СТЕПЕН“ во Отсекот за програмирање во Дирекцијата за информациска технологија;
– 1 извршител на работното место „ПОМЛАД СТАТИСТИЧАР ПОЧЕТЕН I СТЕПЕН“ во Рефератот за портфолио, директни инвестиции и трговски кредити во Отсекот за прибирање податоци за екстерни статистики во Дирекцијата за статистика и
– 1 извршител на работното место „ПОМЛАД АНАЛИТИЧАР ПОЧЕТЕН I СТЕПЕН“ во Отсекот за монетарни движења во Дирекцијата за монетарна политика и истражување.
Крајниот рок за пријавување на кандидатите ќе биде заклучно со 4 АВГУСТ 2022 ГОДИНА.
Повеќе детали за огласот имате на следниот линк:
https://www.nbrm.mk/vrabotuvanje-vo-narodnata-banka-1.nspx