Прелиминарна ранг листа

Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија – Државна квота

Електроенергетски системи – Државна квота

Електроенергетика, управување и менаџмент –  Државна квота

Компјутерско хардверско инженерство и електроника –  Државна квота

Компјутерско хардверско инженерство и електроника – Специјални услови

Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика – Припадници на безбедносни сили

Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика – Државна квота

Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика – Нерангирани

Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика –  Приватна квота

Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика – Специјални услови

Компјутерски технологии и инженерство – Државна квота

       Телекомуникации и информациско инженерство – Државна квота

По објавувањето на прелиминарната ранг-листа на кандидатите за запишување, кандидатот има право на приговор во рок од 24 часа. Приговорите се доставуваат во писмена форма до Конкурсната комисија на ФЕИТ преку архивата на факултетот најдоцна до 8:00 часот на 5.9.2019 година. Во спротивно, го губи право­то на приговор во натамошната постапка во поглед на објавените резултати. Приговорот се однесува само на технички пропусти – грешки направени при пресме­тувањето на бодовите. Одлуките по приговорите се објавуваат на факултетот.

 

3.9.2019 година                                                            Конкурсна комисија на ФЕИТ