Приемни денови во Деканат

Декан

Вторник 11-12 часот
Четврток 11-12 часот

Продекан за настава

Понеделник 14-16 часот
Среда 10-12 часот

Продекан за финансии и соработка со стопанство

Вторник 11-12 часот
Петок 11-12 часот

Продекан за наука и меѓународна соработка

Понеделник 12-14 часот