Решенија за акредитација на студиските програми – акредитација 2018

Решение за акредитација на студиската програма  Обновливи извори на енергија (ОИЕ)

Решение за акредитација на студиската програма Електрични машини и автоматизација (ЕМА)

Решение за акредитација на студиската програма Електроенергетски системи (ЕЕС)

Решение за акредитација на студиската програма Електроенергетика (ЕЕ)

Решение за акредитација на студиската програма (Проектен менаџмент)

Решение за акредитација на студиската програма Автоматика, роботика и системско инженерство (АРСИ)

Решение за акредитација на студиската програма Наменски компјутерски системи (НКС)

Решение за акредитација на студиската програма Компјутерски мрежи – Интернет на нешта (КМ – ИНН)

Решение за акредитација на студиската програма Вградливи микрокомпјутерски системи (ВМС)

Решение за акредитација на студиската програма Дигитално процесирање на сигнали (ДПС)

Решение за акредитација на студиската програма Безжични системи, сервиси и апликации (БССА)

Решение за акредитација на студиската програма Комуникациски и информациски технологии (КИТ)

Решение за акредитација на студиската програма Применета математика (ПМА)

Решение за акредитација на студиската програма Енергетска ефикасност, животна средина и одржлив развој (ЕСОР)

Решение за акредитација на студиската програма Метрологија и менаџмент на квалитет (ММК)

Решение за акредитација на студиската програма Микро и нано технологии (МНТ)

Решение за акредитација на студиската програма Регулатива во енергетика, електронски комуникации и сообраќај (РЕЕКС)

Решение за акредитација на студиската програма  Енергетска електроника (ЕНЕЛ)

Решение за акредитација на студиската програма Мултимедиски технологии (МТ)

Решение за акредитација на студиската програма Интернет и мобилни сервиси и апликации (ИМСА)