Решенија за почеток со работа

АКРЕДИТАЦИЈА 2023

Решение за почеток со работа на студиската програма Обновливи извори на енергија

Решение за почеток со работа на студиската програма Електрични машини и автоматизација

Решение за почеток со работа на студиската програма  Електроенергетски системи

Решение за почеток со работа на студиската програма  Електроенергетика 

Решение за почеток со работа на студиската програма Проектен менаџмент

Решение за почеток со работа на студиската програма Автоматика, роботика и системско инженерство

Решение за почеток со работа на студиската програма Наменски компјутерски системи

Решение за почеток со работа на студиската програма Компјутерски мрежи – Интернет за нешта

Решение за почеток со работа на студиската програма Вградливи микрокомпјутерски системи

Решение за почеток со работа на студиската програма Дигитално процесирање на сигнали и мултимедиски технологии

Решение за почеток со работа на студиската програма Интелигентни безжични системи

Решение за почеток со работа на студиската програма Комуникациски и информациски технологии

Решение за почеток со работа на студиската програма Енергетска ефикасност, животна средина и одржлив развој

Решение за почеток со работа на студиската програма Метрологија и менаџмент на квалитет

Решение за почеток со работа на студиската програма  Микро и нано технологии

Решение за почеток со работа на студиската програма Регулатива во енергетика, електронски комуникации и сообраќај

Решение за почеток со работа на студиската програма Енергетска електроника

Решение за почеток со работа на студиската програма  Машински вид

Решение за почеток со работа на студиската програма Интернет и мобилни сервиси и апликации

Решение за почеток со работа на студиската програма  Биомедицинско инженерство

Решенија за почеток со работа на студиските програми од втор циклус на студии – акредитација 2018

Решение за почеток со работа на студиската програма Wireless and Mobile Communications – на англиски јазик

Решение за почеток со работа на студиската програма Energy Efficiency, Environment and Sustainable Development – на англиски јазик

Решение за почеток со работа на студиската програма Наменски вградливи компјутерски системи и интернет на нешта