Стојановска-Георгиевска Лихнида

E-mail lihnida@feit.ukim.edu.mk
Телефон +389-2-3099-178

Институт

Математика и Физика :
Вонреден професор

Образование:

 1. Доктор по физички науки (2013/ПМФ, Скопје)

Наслов на докторската теза: Особености на капацитетните карактеристики на диелектрици со висока пермитивност

 1. Магистер по физички науки (2007/ПМФ, Скопје)

Наслов на магистерскиот труд: C–V карактеристики на свежи и деградирани тенки филмови од Ta2O5

 1. Дипл. проф. по физика (1999/ПМФ, Скопје)

 

 

Наставна дејност: Професионален ангажман:
Области на научно-истражувачко и професионално искуство:

 

Научни трудови:
Тековни и завршени проекти: Трудови со оригинални стручни резултати:

 

Членства во професионални организации: Книги:

 

Наставна дејност:

Факултет за електротехника и информациски технологии – прв циклус студии:

 • Физика 1
 • Физика 2
 • Развој на компјутерски ирги засновани на физички законитости
 • Вовед во наноматеријали и нанотехнологии

Градежен факултет – прв циклус студии:

 • Физика
 • Практикум по инженерска физика

Факултет за електротехника и информациски технологии – магистерски студии:

 • Карактеризација на микро и нано-елементи
 • Оптички феномени
 • Материјали за складирање и конверзија на енергија
 • Методи и инструментални техники кај квантитативна анализа на материјали

Факултет за електротехника и информациски технологии – докторски студии:

 • Диелектрици со висока и ниска пермитивност: нови материјали на технолошката мапа
 • Напредни недеструктивни техники за карактеризација на материјали

Области на научно-истражувачко и професионално искуство:

 • Кондензирана материја, конкретно полуспроводници
 • Електрична карактеризација на полуспроводни тенки филмови (временска еволуција на капацитетот, фреквентна зависност на C-V карактеристики, определување на оксидните полнежи и стапици во филмовите, капацитет во режим на акумулација, напон на вклучување, диелектрични параметри)
 • Испитување на материјали со спектроскопски методи (УВ-Вис спектроскопија, флуорометрија, термолуминисценција)
 • Енергетска ефикасност. Мерки за постигнување на енергетска ефикасност кај градби (користење на обновливи извори кај градби, енергетски ефикасни електрични инсталации, информациско моделирање на градби – БИМ)
 • Стекнување на квалификации. Национална рамка на квалификации. Валидација на неформално и информално образование – ВНФИЛ. Доживотно учење.

Тековни и завршени проекти:

 1. Пазарно ориентирани вештини за одржливо енергетски ефикасно градење-TowaRd market-based skills for sustAINable Energy Efficient construction – TRAINEE, 785005 — TRAINEE — H2020-EE-2016-2017/H2020-EE-2017-CSA-PPI, 2018-2020
 2. Enhancing Capacity Building Activities in the European Nuclear and Radiation Safety Organizations for the Safe Operation of Facilities, Regional Project Technical Cooperation Project RER/0/043, 2018-2021
 3. WIN 2018: International Conference Women In eNergy 2018 – Initiative to promote gender balance, CEI CA,  Reference Number: 1202.059-18, 2018
 4. Анализа и математичко моделирање на луминисцентни криви добиени со оптички стимулирана луминисценција и термолуминисценција, финансиран од ФЕИТ, 2017
 5. Натамошно подобрување на системот за развој и примена на Националната рамка на квалификации, MK 13 IPA SO 02 15 (MK 13 IB SO 02) (2016-2017)
 6. Обука на градежните работници за енергетска ефикасност – BUILD UP Skills – Builders’ Energy Efficiency Training, BUILD UP Skills BEET, Contract N°:   IEE/13/BWI/682/ SI2.680171,2014-2016
 7. CEI CА: Science for youth – Exhibition of best student projects in Balkans Region, Reference Number: 1202.036-14, 2014
 8. Assessing and Enabling the Implementation of Food Irradiation Technologies, MAK5007, IAEA project 2012-2013
 9. The role of the Central European Initiative to enhance cooperation of Western Balkan Countries on green energy production, CEI CA Ref. Nо. 1202.059-13, 2013
 10. BUILD UP Skills MK, FP7- IEE/12/425, 2012-2014
 11. Добивање, карактеризација и параметарски испитувања на наноструктурни сончеви ќелии, 0165 НИП 08-3619/23, финансиран од ФЕИТ, 2011-2012
 12. Натпреварите по физика – промоција на науката, знаењето и државата, Проект бр. 02-2357/202/7 финансиран од АД ЕЛЕМ, 2012
 13. Особености на зафаќањето на полнежи и генерирање стапици за полнеж во диелектрици со висока пермитивност, МОН, 2010-2012
 14. II Workshop Low-cost solar cells, 2011: Opportunities and challenges for green energy, CEI-CA, Ref. No.1202.081-10, 2011
 15. Training and education in nuclear physics and applications, IAEA – Regional Technical Cooperation Project RER/0/028, 2009-2011
 16. Протокол за контрола на квалитет на техничко-технолошкиот процес во мамографските системи, Бр. 14-2905/1 финансиран од приватна здравствена институција и МОН, 2009
 17. Establishing Centre for Implementation of low-cost technologies for solar cells in  Macedonia  (CHEAP-CELL), CEI-KEP, Ref. No. 1206.024-08, 2008-2009
 18. Workshop New frontiers of low-cost photovoltaic solar cells, CEI-CA, Ref. No. 1202.104-07, 2008
 19. Развој на протокол за тестирање и испитување на високонапонски масла, кои се користат кај медицинските рендген апарати, Бр. 14-2601/1 финансиран од приватна здравствена институција и МОН, 2007

 

Членства во професионални организации:

 

 • Друш­тво на физичарите на Република Македонија
 • Здру­же­ние на инженерите по физика на Република Македонија
 • Инженерската институција на Македонија;
 • Сојуз на здруженијата за техничка култура на Македонија-Народна техника
 • Македонски комитет при меѓународната конференција за големи електрични системи (МАКО СИГРЕ)

 

 

Професионален ангажман:

 • Мастер обучувач за имплементација на Националната рамка на квалификации, сертификат на МОН, 5-то ниво на квалификации, мај 2017
 • Член на работна група за осигурување на квалитет на квалификации при МОН во рамките на проектот „Натамошно подобрување на системот за развој и примена на Националната рамка на квалификации“, MK 13 IPA SO 02 15 (MK 13 IB SO 02) (2016-2017)
 • Член на работна група за институционални капацитети при МОН во рамките на проектот „Натамошно подобрување на системот за развој и примена на Националната рамка на квалификации“, MK 13 IPA SO 02 15 (MK 13 IB SO 02) (2016-2017)
 • Член на работна група при Центарот за образование на возрасни во рамки на проектот „Кон систем за валидација на неформално и информално учење“, подржан од Европската фондација за обуки ЕТФ, 2016

 

 

Научни трудови:

 1. Lihnida Stojanovska-Georgievska, Ivana Sandeva, Hristina Spasevska, An Empirical Survey on the Awareness of Construction Developers about Green Buildings in Macedoniа, Thermal Science, OnLine-First Issue 00, pp. 23-23, (2018) https://doi.org/10.2298/TSCI170915023S (IF 1.093)
 2. Stojanovska-Georgievska, L., Evaluating extrinsic origin of frequency dispersion of measured capacitance in high-k mixed stacks. Phys. Status Solidi A, 214, No.10, 1700215 (2017) doi:10.1002/pssa.201700215 (IF 1.775)
 3. Sandeva, H. Spasevska, M. Ginovska, L. Stojanovska-Georgievska, Effects of radiation doses on the photostimulated luminescence response of certain herbs and spices, Metrology and Measurement Systems, 1/2017 (2017) (IF 1,140)
 4. Stojanovska-Georgievska, I. Sandeva, H Spasevska, An Empirical Survey on the Awareness of Construction Developers about Green Buildings in Macedoniа, SpliTech2017 – International Multidisciplinary Conference on Computer and Energy, 12-14 july 2017, Split, Croatia (2017)
 5. Georgievski , V. Kostik , L. Stojanovska-Georgievska, M. Kochubovski, Sh. Memeti, Qualitative and quantitative analysis of aflatoxins in raw peanuts (Arachis hypogaea L.), Journal of Environmental Protection and Ecology 17, No 3, 961–969 (2016), ISSN 1311-5065, (IF 0.734)
 6. Ginovska , H. Spasevska , L. Stojanovska-Georgievska , I. Sandeva , M. Kochubovski, Procedure for detection and control of irradiated food, Journal of Environmental Protection and Ecology 17, No 1, 402–412 (2016), (IF 0.734)
 7. Stojanovska-Georgievska, Studying tantalum-based high-κ dielectrics in terms of capacitance measurements, Materials Research Express, Volume 3, Number 8, 086406, (2016) doi: 10.1088/2053-1591/3/8/086406 (IF 0.968)
 8. Lihnida Stojanovska-Georgievska, Electrode influence on the number of oxygen vacancies at the gate/high-κ dielectric interface in nanoscale MIM capacitors,  AIP Conference Proceedings 1646, 72 (2015); doi: 10.1063/1.4908585
 9. И. Сандева, Х. Спасевска, М. Гиновска, Л. Стојановска-Георгиевска, Развој на постапка за испитување храна третирана со јонизирачко зрачење со методот на фотостимулирана луминисценција, ETAI 2015, 11-2, Охрид, Македонија, 24-26 сеп 2015 (2015)
 10. S. Georgievska, High-k/metal gate structures for advanced power devices, Proceedings of 17th International symposium on power electronocs – Ee 2013, Novi Sad, Serbia, October 30th – November 1st, 2013 (2013)
 11. Stojanovska-Georgievska, N. Novkovski, E. Atanassova, C-V analysis at variable frequency of MOS structures with different gates, containing Hf doped Ta2O5, Physica Macedonica, vol. 61, p. 13-20 (2012)
 12. Stojanovska-Georgievska, N. Novkovski, Computer-added C-V measurement and analysis of metal/high-k/Si structure, Advances in intelligent and soft computing 150, ICT Innovations 2011, Springer 301-310 (2012)
 13. S. Georgievska, N. Novkovski, E. Atanassova, Charge trapping at low injection currents in (TiN, Mo, Pt)/Ta2O5:Hf/SiO2/Si structures, Proceedings of 28th International MIEL conference 2012, IEEE, 13-16 May, Nish, Serbia, 331‑334 (2012)
 14. L.S. Georgievska, N. Novkovski, E. Atanassova, Capacitance-voltage characterization of Ta2O5-HfO2 mixed stacks, Proceedings of X ETAI Conference, E4-4, ETAI 16-20 September, Ohrid, Macedonia (2011)
 15. Stojanovska-Georgievska, N. Novkovski and E. Atanassova, Charge trapping effect at Pt/high-k dielectric (Ta2O5) interface, Physica B 406, 3348-3353 (2011) (IF1.453)
 16. S. Georgievska, N. Novkovski and E. Atanassova, Study on frequency dependence of C-V characteristics of unstressed mixed HfO2-Ta2O5 stacks, Physica Macedonica, vol. 59, p. 23-30 (2011)
 17. Basnarkov, L. Stojanovska-Georgievska, C. Ancora, V. Georgieva, M. Ginovska, G. Ruani, H. Spasevska, Equvalent circuit analysis of TiO2/CuInS2 solar cells, Proceedings of XX Congress of Chemists and Tech. of Macedonia, ECH–01-E, 17- 20 Sep. (2008)
 18. Georgieva and L. Stojanovska-Georgievska, Some advantages of heterojunction solar cells versus schottky barrier solar cells based on Cu2O, Physica Macedonica, vol. 58, p. 133-138 (2008)
 19. Stojanovska-Georgievska, E. Atanassova and N. Novkovski, Alteration of C-V characteristics of metal-Ta2O5-Si capacitors by constant voltage stress, Physica Macedonica, vol. 58, p. 107-112 (2008)
 20. Stojanovska-Georgievska, L. Basnarkov, M. Ginovska, H. Spasevska, Disadvantages and improvement technics of LCD addressing, Macedonian Physics Teacher 47, p. 6-10 (2007/2008)
 21. Stojanovska-Georgievska, L. Basnarkov, T. Manevska, J. Pazardzievska, M. Ginovska, H. Spasevska, Approximated model for reading written compact disc, Macedonian Physics Teacher 47, p. 1-5 (2007/2008)
 22. Basnarkov, L. Stojanovska-Georgievska, H. Spasevska, M. Ginovska, Supramolecules: materials of the future, Proceedings of 8th National conference of ETAI, E1-5, Ohrid, Macedonia (2007)
 23. Georgieva, A. Tanusevski, L.S.Georgievska, Preparation and characterization of electrochemicaly deposited ZnO thin filм, Proceedings of 6th General conference of Physical society of RMacedonia, Ohrid, Macedonia (2006)
 24. Stojanovska-Georgievska, I. Janevska, T. Goryczka, Structure solution and refinement from X-ray diffraction data, Proceedings of Summer school of Physics od advanced materials, Thessaloniki, Greece, p. p. 147-158 (2005)
 25. S. Stojanovska-Georgievska, Dielecrtical spectroscopy of soft materials, Proceedings of Summer school of Physics od advanced materials, Thessaloniki, Greece, p. p. 14-18, (2005)
 26. Georgieva, H. Spasevska, M. Ginovska, L. Stojanovska-Georgievska, L. Basnarkov, Some experiences of implementation of ECTS in eductional process in physics at ETF in Skopje, Bulletin des Physiciens de la République Macédoine, vol. 46, p.p. 58-67 (2004-2006)
 27. Georgieva, H. Spasevska, M. Ginovska, L. Stojanovska-Georgievska, L. Basnarkov, Analysis of the grades in physics 1 at Faculty of electrical engineering in Skopje, compared to high-school grades in physics and mathematics, Bulletin des Physiciens de la République Macédoine, vol. 46, p.p. 49-57 (2004-2006)
 28. V. Georgieva, H. Spasevska, M. Ginovska, L. Stojanovska-Georgievska, L. Basnarkov, Analysis of student structure and ranking on qulification exam in physics on the Faculty of electrical engineering in Skopje, Bulletin des Physiciens de la République Macédoine, vol. 46, p.p. 36-48 (2004-2006)
 29. Spasevska, M. Ginovska and L. Stojanovska-Georgievska, Dielectric relaxation of segmented non-conjugated polymer containing 1,3,4-oxadiazole rings, Proceedings of Balkan Physical Union-5, p.p. 679-682 (2003)

 

Трудови со оригинални стручни резултати:

 1. Stojanovska-Georgievska, H. Spasevska, R. Ivanov, Publishable report of BUILD UP Skills -Builders’ Energy Efficiency Training, http://beet.mk/images/beet/docs/publications/Publishable_report_BUILD_UP_Skills_BEET.pdf, 2016
 2. Л. Стојановска-Георгиевска, Х. Спасевска, Развој на капацитетите на градежниот сектор за изградба на енергетски ефикасни градби, ЗЕМАК, 2016
 3. Л. Стојановска-Георгиевска, Х. Спасевска, Дидактички упатства при обука за вештини за имплементација на мерки за енергетска ефикасност, Обука на градежните работници за енергетска ефикасност, www.beet.mk, 2015
 4. Л. Стојановска-Георгиевска, Х. Спасевска, Прирачник за вештини за имплементација на мерки за енергетска ефикасност кај инсталатери на електрични инсталации, Обука на градежните работници за енергетска ефикасност, www.beet.mk, 2015
 5. Stojanovska-Georgievskа, Development of Conception for adult education and development of national system for validation of non-formal and informal learning, организиран семинар од Центар за образование на возрасни, поддржан од Европска фондација за обуки (ETF), х. Арка, Скопје, март 2015

 

Книги:

 1. Х. Спасевска, Л. Стојановска-Георгиевска, Методологија на процесот за преознавање на знаења и вештини стекнати преку не-формално и информално учење, Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, ISBN 978-9989-630-78-1, 2016
 2. Верка Георгиева, Христина Спасевска, Маргарита Гиновска, Ласко Баснарков, Лихнида Стојановска-Георгиевска, Збирка на одбрани решени задачи по физика 1, Факултет за електротехника и информациски технологии, УКИМ (2013)