Лихнида Стојановска-Георгиевска


Биографија

Институт

Математика и Физика :
Вонреден професор

Образование:

  1. Доктор по физички науки (2013/ПМФ, Скопје)
  2. Наслов на докторската теза: Особености на капацитетните карактеристики на диелектрици со висока пермитивност
  3. Магистер по физички науки (2007/ПМФ, Скопје)
  4. Наслов на магистерскиот труд: C–V карактеристики на свежи и деградирани тенки филмови од Ta2O5
  5. Дипл. проф. по физика (1999/ПМФ, Скопје)

Работно искуство:


 

lihnida@feit.ukim.edu.mk

+389-2-3099-178