Марија Чундева-Блајер

E-mail mcundeva@feit.ukim.edu.mk
Телефон +389 2 3099162

Образование:

  1. Доктор на технички науки (2004/Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Електротехнички факултет-Скопје)
  2. Магистер на електротехника (2000/Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Електротехнички факултет-Скопје)
  3. Дипломиран инженер по електротехника (1996/Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Електротехнички факултет-Скопје

Работно искуство:

L. Arsov, M. Cundeva-Blajer et. al.
–  “Creation of the Third Cycle Studies-Doctoral Studies in Metrology”, EU TEMPUS IV Jount Multicountry Project with participation of Ss. Cyril&Methodius University (MK), SEE University (MK), University of zagreb (HR), University of Split (HR), University of Prishtina (KS), University of Pavia (IT), University of Zaragoza (ES), Czech Tachnical University (CZ), University of Gävle (SE), Technical University of Braunschweig (DE), Graz University of Technology (AT), Higher School of Metrology Douai (France), Bureau of metrology (MK), 2010-2012

М. Чундева-Блајер (раководител), R. Malaric, Љ. Арсов, С. Чундева et.al.
–  “Метролошки истражувања и развој на методи и постапки за мерења на електромагнетни големини”, двогодишен меѓународен научноистражувачки проект (билатерален со Р. Хрватска, ФЕИТ-Скопје во соработка со FER-Zagreb) финансиран од Министерството за образование и наука на Р. Македонија и  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta R. Hrvatske, 2007-2009

Q. Arsov, B. Hanxiski, M. ^undeva-Blajer, M. Jurukovska, R. Bojkovska-  “Razvoj na metodi i postapki za merewe, kalibracija i ocena na neodredenosta na elektromagnetni golemini”, nau~noistra`uva~ki proekt finansiran od Ministerstvoto za nauka na Republika Makedonija, 2006-2009

L. Arsov, M. Cundeva-Blajer, K. Todorovski-“Improvement of the Technology and the Technological Process and Introduction in the Production New Types of Electrical Cables”, едногодишен развојно-истражувачки проект финансиран од Министерството за образование и наука на Р. Македонија (ФЕИТ-Скопје во соработка со ФК Зденка-Неготино), Скопје, 2009-2010

M. Cundeva-Blajer, L. Arsov, Slavco Delovski –  “Development of new product: Software for laboratory management and quality assurance”, едногодишен развојно-истражувачки проект финансиран од Министерството за образование и наука на Р. Македонија (ФЕИТ-Скопје во соработка со СИМТ-Скопје), 2009-2010

М. Чундева-Блајер, В. Цицонков
–  „Воведување на процес на почисто производство во ЈЗУ Св. Наум Охридски-Скопје“, Извештај од проектот за почисто производство (Национален центар за почисто производтсво во соработка со UNIDO), Скопје 2009

М. Чундева-Блајер (раководител) , Љ. Арсов, Ц. Стојанов
–  “Подобрување на технологијата и технолошкиот процес за производтсво на енергетски кабли”, едногодишен развојноистражувачки проект финансиран од Министерството за образование и наука на Р. Македонија (ФЕИТ-Скопје во соработка со АЛЕВАДО ДОО-Велес), 2007-2008

Љ. Арсов, М. Чундева-Блајер, В. Стамболиев, Г. Стамболиев
–  “Развој на нов производ-Електронско броило за електрична енергија со LCD и вграден вклопен часовник со чет