Чекреџи Никола

Образование:

 1. – дипломирал 1971 на Електро-машинскиот факултет во Скопје
 2. дипломска работа: „Дискретна Лапласова трансформација и нејзина примена во линеарното автоматско управување“
 3. – магистрирал 1979 на Електротехничкиот факултет во Скопје
 4. магистерски труд: „Проучување на динамички систем енергетизиран со импулси на моќност“
 5. – докторирал 1992 на Електротехничкиот факултет во Скопје
 6. докторска дисертација: „Придонес кон проучувањето на енергетските процеси кај челното заварување со искрење“

Работно искуство:

1971 – асистент на Електро-машинскиот факултет во Скопје
1981 – предавач
1984 – виш предавач
1992 – вонреден професор
1997 – редовен професор
2003 – реизбран за редовен професор

1995 до 2003 раководител на Лабораторијата за електротермија, електрично заварување и електричен сообраќај.
Oд 1997 раководител на постдипломските студии по електротермија, електрично заварување и електричен сообраќај.
Oд 2003 раководител на Институтот за електротермија, електрично заварување и електричен сообраќај.

Oд 1981 ги предава предметите Електрична влеча, Електрично заварување.
Oд 1995 Електрична влеча, Електрично заварување и Електротермија.

универзитетски учебници:
 1. „Електрично заварување“, Скопје: Универзитет „Кирил и Методиј“, 1981 и 1987 година;
 2. „Електрична влеча“, Скопје: ЕТФ, Фонко, 1997.
 3. „Електротермија“, Скопје: ЕТФ, Фонко, 2003.
трудови/статии:
 1. „Определување на аналитичкиот облик на струите и хармониска анализа на напонот и струите на машина за електроотпорно точкесто заварување, управувана со вентилни прекинувачи“ – статија издадена во Зборникот на трудови од Меѓународното советување „Oprema i uređaji za zavarivanje i rezanje“ Охрид, 1977 година;
 1. „Eksperimentalna provera i analiza preciznosti jednog elektromagnetnog modela jednosmerne mašine sa masivnim gvožđem“ – статија, Зборник од Интернационалното советување „Elektromotorni pogoni“, Задар, 1988 година;
 1. “Determination of the approximative mathematical model of the transient temperature field at inductive heat treatment of longitudinally welded tubes” – прифатен за објавување во Зборникот на 3-та Меѓународна конференција „Mathematical Modeling in Electroheat and Equipment CAD” Sarajevo 1992, а објавен во Зборник на трудови на Електротехничкиот факултет во Скопје како оригинален научен труд, год. 16/17, бр. 1-2, 47-55 стр (1993/1994);
 1. „Нумеричка анализа на загревање на единичен контакт во тврда фаза“ – оригинален научен труд издаден во Зборникот на трудови на ЕТФ Скопје, год. 18. бр. 1-2, стр. 27-40 (1995).
 1. Никола Чекреџи и др. „Студија за напојување со електрична енергија на контактната мрежа 25 kV 50 Hz на пругата Куманово-Деве Баир“, 1996 година.
 1. „Почетно интермитирано загревање кај челното заварување со искрење“, оригинален научен труд, Зборник на ЕТФ, 19, бр. 1-2, стр. 31-39  (1996).
 1. “Decreasing the Electrical Energy Costs in Inter City Electrified Railroad Traffic” MEDPower 2002, Athens