Весна Андова


Биографија

Образование:

  1. PhD(2013/ Факултет за математика и физика, Универзитет во Љубљана, Љубљана)
  2. MSc(2009/ Природно-математички Факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје)
  3. BSc(2005/ Природно-математички Факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје)

Работно искуство:

Доцент (2013-)

асистент(2010-2013)

помлад асистент(2007-2010)

демонстратор(2005-2007)