Коколански Живко

E-mail kokolanski@feit.ukim.edu.mk
Телефон +389 2 3099 160

Образование:

  1. Живко Коколански дипломира на Електротехничкиот факултет на насоката Електроника и Телекомуникации во 2007 година, магистрира на Факултетот за електротехника и информациски технологии во 2010 година на насоката Електрични Мерења и Материјали, а докторира во Септември 2013 година со докторската дисертација со наслов “Подобрување на метролошките карактеристики кај дигитални мерни системи базирани на временско-дигитална конверзија”.
  2. Во текот на студиите Коколански Живко извршува повеќе научни и студиски посети:
  3. • TU Ilmenau, Germany, “Modeling and simulation of measurement systems”, project ISSNB-DAAD, September – December 2004
  4. • AGH Krakow, Poland, “Virtual instrumentation in measurement and education in FEIT”, June – Jully 2006
  5. • AGH Krakow, Poland, “Wireless sensor networks based on the ZigBee protocol”, January 2008
  6. • International Atomic Energy Agency (IAEA), X-Ray Fluorescence, Establishing Nuclear Techniques for the Analysis and Preservation of National Cultural Heritage Objects, project MAK/2/005, September – December 2009
  7. Коколански Живко работи на Институтот за електрични мерења и материјали при ФЕИТ од 2007 година до денес.
  8. Поле на интерес: Аквизиција на податоци, програмабилна мерна инструментација, мерење јонизирачко зрачење, X-Ray Fluorescence

Работно искуство:

 

C.Gavrovski, Z.Kokolanski
–  “Altera Analyzes of Ionizing Radiation”, International Scientific and Applied Science Conference, Sozopol, Bulgarija 2005

M.Srbinovska, C.Gavrovski, V.Dimcev, Z.Kokolanski
–  “PC Based RLC Meter”, Ohrid, Macedonia 2006

C.Gavrovski, Z.Kokolanski
–  “FPGA Simulation of Pulse Ionizing Sensors and Analyzes if Descreet Floating Algorithm”, International Scientific and Applied Science Conference, Sozopol, Bulgaria 2006

Z.Kokolanski, C.Gavrovski
–  “Temperature Correction Method Applied on ZigBee Measurement Data Transceiver”, International Scientific and Applied Science Conference, Sozopol, Bulgaria 2008

Z.Kokolanski, M.Srbinovska, C.Gavrovski, V.Dimcev
–  “Laboratory Stand for Power Quality Monitoring and Power Measurements by Using Virtual Instrumentation”, INDEL, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina 2008

A.Simevski, Z.Kokolanski, G.Sutinovski
–  “Power Device Control Over Phone Line”, INDEL, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina 2008

V.Dimcev, Z.Kokolanski
–  “Virtual Instrument as a Tool for Teaching Power Quality”, ICREPQ, Valensia, Spain 2009

V.Dimcev, K.Najdenkoski, V.Stoilkov, Z.Kokolanski
–  “Wind Energy Potential Asessment in Republic of Macedonia”, ICREPQ, Valensia, Spain 2009

Z.Kokolanski, M.Srbinovska, C.Gavrovski, V.Dimcev
–  “Power Quality Monitoring and Power Measurement by Using Virtual Instrumentation”, journal Electronics, ETFBL, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina 2009

Z.Kokolanski, V.Dimcev
–  “System for Verification od Virtual Flickermeters”, ICEST, V.Turnovo, Bulgaria 2009

В.Панајотов, В.Димчев, Ж.Коколански
–  “Виртуелен инструмент за мерење на фликер”, Mako Cigre 2009

В.Димчев, К.Најденкоски, В.Стоилков, Ж.Коколански
–  “Сценарио за можно производство на енергија од ветерни централи во РМ”, Mako Cigre 2009

Ж.Коколански, Ј.Ќосев, Ц.Гавровски
–  “Универзален безжичен програмабилен кондиционер за отпорнички мерни сетила”, ЕТАИ, Охрид 2009

Z.Kokolanski, C.Gavrovski, V.Dimcev
–  “Improuving the Uncertainty in Direct Sensor to Microcontroller Interface”, ETRAN, Donji Milanovac, Serbia 2010

Z.Kokolanski, C.Gavrovski, V.Dimcev
–  “Optimal Charging Time Interval in Direct Sensor to Microcontroller Interface”, ICEST, Ohrid 2010

Z.Kokolanski, C.Gavrovski, V.Dimcev
–  “Dynamic Element Matching in Direct Sensor to Microcontroller Interface”, EPE-PEMC, Ohrid 2010

C.Gavrovski, Z.Kokolanski
–  “Dialog Meters for Smart Grids”, International Symposium ENERGETICS 2010, Ohrid 2010

Z.Kokolanski, C.Gavrovski, V.Dimcev
–  “Continual One Point Auto Callibration Technique in Direct Sensor to Microcontroller Interface”, INDEL, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina 2010

Z.Kokolanski, J.Kosev, C.Gavrovski, V.Dimcev
–  “Comparing the Clasical and Alternative Resistive Bridge Signal Conditioning”, INDEL, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina 2010

Z.Kokolanski, C.Gavrovski, V.Dimcev
–  “Continual One Point Auto-Calibration in Simple Sensor-Microcontroller Interface”, in press, Journal Electronics, ETFBL, Banja Luka 2011

Ж. Коколански, Ц.Гавровски, В.Димчев

– “Подобрување на брзината на мерење при директна врска сетило-микроуправувач”, ЕТАИ, Охрид, Септември 2011

Z. Kokolanski, C.Gavrovski

– “Direct Sensor-to-Microcontroller Interfaces”, MASFOR 2012, Istanbul, Turkey Jun. 2012

Ж.Коколански, Ц.Гавровски, В.Димчев, М.Макрадули

– “Дигитална врска на пасивни мерни сетила со компјутерски систем за аквизиција на податоци”, Летен симпозиум за електроника и обработка на сигнали, Маврово, Македонија, Сптември 2012

Z. Kokolanski, C.Gavrovski, V.Dimcev, M.Makraduli

–  “Simple Interface for Resistive and Capacitive Sensors Based on Time Interval Modulation”, Annual Journal of Electronics, Sozopol, Bulgaria, Sep. 2012

Z. Kokolanski, C. Gavrovski

–  “Comparative Analysis of Calibration Performances in a Simple Interface for Passive Sensors”, INFOTEH-Jahorina, Mar. 2013

 

Z. Kokolanski, C. Gavrovski, V. Dimcev

–  “Improving the Single Point Calibration Technique in Direct Sensor-to-Microcontroller Interface”, International Measurement Confederation – IMEKO, Barcelona, Spain, Jul. 2013

Z. Kokolanski, C. Gavrovski, V. Dimcev, M. Makraduli

–  “Hardware Techniques for Improving the Calibration Performances in Direct Sensor-to-Microcontroller Interface”, Journal Metrology and Measurement Systems, in process, 2013

Z. Kokolanski, C. Gavrovski, V. Dimcev

–  “Single Point Calibration with Improved Accuracy in Direct Sensor-to-Microcontroller Interface”, IEEE Trans. Instrum. Meas., in process, 2013

 

Z. Kokolanski, C. Gavrovski, V. Dimcev, M. Makraduli

– “Simple Interface for Resistive Sensors Based on Pulse Width Modulation”, IEEE Trans. Instrum. Meas., in press, 2013