Хаџи-Велков Зоран

E-mail zoranhv@feit.ukim.edu.mk
Телефон 02/3099 118

Зоран Хаџи-Велков е роден во Скопје. Дипломирал, магистрирал (со награда за најдобра теза) и докторирал на Електротехничкиот факултет (денешен ФЕИТ) при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во 1996, 2000 и 2003 година соодветно. Веднаш по дипломирањето се вработил на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, каде во 2013 година е избран во звањето редовен професор во наставно-научната област телекомуникации при Факултетот за електротехника и информациски технологии (ФЕИТ).

Во текот на својата академска кариера, д-р Хаџи-Велков реализирал научни и студиски престои на повеќе познати универзитети. Во текот на 2001 и 2002 година бил визитинг истражувач во научно-истражувачкиот центар „Watson“ на компанијата IBM во Њујорк, САД. Од октомври 2012 до јануари 2014 година бил визитинг професор на Институтот за дигитални комуникации при Универзитетот „Фридрих Александар“ во Германија.

Од јануари 2012 до април 2016 година бил Уредник (со право за самостојно одлучување) во едно од најпрестижните меѓународни списанија од телекомуникации, IEEE Communications Letters (ИФ: 3,419). Д-р Хаџи-Велков бил член на програмските одбори на голем број меѓународни конференции од телекомуникации, вклучувајќи ги и најпрестижните конференции, IEEE ICC и IEEE GLOBECOM. Се јавува и како рецензент на меѓународни научноистражувачки проекти од Европските рамковни програми и други научни фондови. 

Д-р Хаџи-Велков е добитник на Хумболтовата стипендија за искусни истражувачи, доделена од страна на германската државна научна фондација „Александар фон Хумболт“ како признание за важен придонес во науката. Добитник е на домашната наградата „Десет најдобри научници на УКИМ“ за 2013 година. По препорака на Германската национална академија на науки „Леополдина“, од 2014 година д-р Хаџи-Велков е претставник на Македонија од редот на истакнати научници во научниот сегмент на Берлинскиот процес, кој подготвува препораки за хармонизација на високото образование и науката во државите од Западен Балкан со Европската Унија.

Од април 2012 до декември 2015 година, д-р Хаџи-Велков бил претседател на македонскиот огранок на Друштвото за телекомуникации при Меѓународниот институт за електроника и електротехника (ИЕЕЕ). 

Проф. Хаџи-Велков е дописен член на МАНУ.

Негова потесна специјалност се теорија на телекомуникации, безжични комуникации, безжичен пренос на енергија, енергетски ефикасни комуникации и кооперативни комуникации.

 

 

Награди и признанија

 • Хумболтова стипендија за искусни истражувачи, доделена од страна на германската научна фондација „Александар фон Хумболт“ како признание за важен придонес во науката (2012 година)
 • Грант за поддршка во формирање на истражувачка група доделена од страна на германската научна фондација „Александар фон Хумболт“ (2014 година)
 • Награда „Десет најдобри научници на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ за 2013 година
 • Награда за достигнување во регионот на Европа, Блиски Исток и Африка на македонскиот огранок на Друштвото за телекомуникации при Меѓународниот институт за електроника и електротехника, доделена од IEEE Communications Society (2014 година)

Професионални активности

 • Рецензент и уредник на повеќе од 350 научни труда поднесени во списанија со импакт-фактор
 • Уредник (со право за самостојно одлучување) во едно од најпрестижните меѓународни списанија од телекомуникации, IEEE Communications Letters (импакт-фактор: 3,457)
 • Уредник во меѓународно списание ITU Journal of Future and Evolving Technologies
 • Гостин-уредник во специјално издание за новите трендови и апликации во идните комуникациски мрежи на списанието ITU Journal of Future and Evolving Technologies
 • Член на програмски одбори на голем број меѓународни конференции од телекомуникации, меѓу кои: IEEE VTC 2013, IEEE VTC 2015, IEEE ICC 2013, IEEE ICC 2014, IEEE GLOBECOM 2015, IEEE ICC 2015, IEEE GLOBECOM 2016, IEEE ICC 2016, IEEE GLOBECOM 2017, IEEE ICC 2017, IEEE GLOBECOM 2018, IEEE ICC 2018, IEEE GLOBECOM 2019, IEEE ICC 2019, IEEE ICC 2020
 • Претседател на локален огранок на IEEE Communications Society во Македонија. Промотивна статија за огранокот е објавена во IEEE Communications Magazine, линк
 • Обраќање на Самит за Западен Балкан во Берлин во својство на истакнат експерт, по покана на германскиот канцелар, август 2014, линк 
 • Обраќање на Првата заедничка научна конферeнција за Западен Балкан во својство на истакнат научник од Македонија, по покана на Претседателот на Германската национална академија на науките, јуни 2015, линк 
 • Обраќање на Третата заедничка научна конференција за Западен Балкан во својство на истакнат научник од Македонија, по покана на Претседателот на Француската академија на науките, мај 2017, линк 1 , линк 2 
 • Обраќање на Четвртата заедничка научна конференција за Западен Балкан во својство на истакнат научник од Македонија, по покана на Претседателот на Италијанската академија на науките, мај 2018, линк 
 • Предавање „Young Scholars as the Driving Force of Society (a broader view)“ на конференцијата Humboldt Kolleg Ohrid, април 2018
 • Предавање „Role of University for the Western Balkans Smart Growth“ на конференцијата Humboldt Kolleg Belgrade, септември 2018
 • Предавање „Effect of University Research on Innovation in Balkan Countries: Facts and Figures“ на конференцијата Humboldt Kolleg Varna, септември 2019
 • Предавање „Состојба со универзитетските истражувања и иновации во Балканските земји“ на работилницата „Предизвици на македонските универзитети на патот кон Европската истражувачка зона и Шангајската листа“, Скопје, ноември 2019, линк 
 • Стручен труд „Македонските универзитети на Шангајската листа: што направивме досега и што треба да направиме отсега?“, Зборник на свечен научен собир „Современата македонска држава – две етапи во процесот на нејзинотo формирање и развој: 1941-1991/1991-2021 г.“, Македонска академија на науките и уметностите, 27-28 септември 2021 г., достапен на https://doi.org/10.5281/zenodo.7081395    
 • Учество во дебата во Ректорат на УКИМ по повод светскиот ден на науката, 10 ноември 2023 

Поранешни магистранти и докторанди

 • Д-р Никола Златанов, доцент на Универзитетот „Монаш“ (world’s top university), Мелбурн, Австралија
 • Д-р Катина Кралевска, вонреден професор на Норвешкиот универзитет за наука и технологија (world’s top university), Трондхајм, Норвешка, линк 
 • Д-р Јован Стошиќ, насловен доцент на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип
 • Д-р Ивана Николоска, доцент на Техничкиот универзитет во Ајндховен (world’s top university), Холандија, линк 

 

Публикации во списанија

 1. M. Poposka, S. Pejoski, V. Rakovic, D. Denkovski, H. Gjoreski and Z. Hadzi-Velkov, “Delay Minimization of Federated Learning Over Wireless Powered Communication Networks,” IEEE Communications Letters, vol. 28, no. 1, pp. 108-112, Jan. 2024 (IF: 4,1)
 2. M. Poposka, B. Jovanovski, V. Rakovic, D. Denkovski and Z. Hadzi-Velkov, “Resource allocation of NOMA communication systems for federated learning,” IEEE Communications Letters, vol. 27, no. 8, pp. 2108-2112, Aug. 2023 (IF: 4,1)
 3. A. Bazrafkan, M. Poposka, Z. Hadzi-Velkov, P. Popovski and N. Zlatanov, “Performance comparison between a simple dull-duplex multi-antenna relay and a passive reflecting intelligent surface,” IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 22, no. 8, pp. 5461-5472, Aug. 2023 (IF: 10,4)
 4. S. Pejoski, Z. Hadzi-Velkov and N. Zlatanov, “Full-duplex covert communications assisted by intelligent reflective surfaces,” IEEE Communications Letters, vol. 26, no. 12, pp: 2846-2850, Dec. 2022, available here (IF: 3,553) 
 5. Z. Hadzi-Velkov, S. Pejoski and Nikola Zlatanov, “Achieving near ideal covertness in NOMA systems with channel inversion power control,” IEEE Communications Letters, vol. 26, no. 11, pp: 2542-2546, Nov. 2022, available here (IF: 3,553)
 6. M. Poposka and Z. Hadzi-Velkov, “Binary vs partial offloading in wireless powered mobile edge computing systems with fairness guarantees”, ITU Journal on Future and Evolving Technologies, vol. 3, Issue 2, pp. 498-507, Sept 2022, available here 
 7. S. Pejoski, Z. Hadzi-Velkov, T. Shuminoski, “Lyapunov drift-plus-penalty based resource allocation in IRS-assisted wireless networks with RF energy harvesting,” Radioengineering, vol. 31, no. 3, pp. 382-389, Sept. 2022 (IF: 1,075) 
 8. Z. Hadzi-Velkov, S. Pejoski, N. Zlatanov and H. Gačanin, “Designing wireless powered networks assisted by intelligent reflecting surfaces with mechanical tilt,” IEEE Communications Letters, vol. 25, no. 10, pp. 3355-3359, Oct. 2021, available on arXiv, линк  
 9. Z. Hadzi-Velkov, S. Pejoski, N. Zlatanov and R. Schober, “UAV-assisted wireless powered relay networks with cyclical NOMA-TDMA,” IEEE Wireless Communications Letters, vol. 9, no. 12, pp. 2088-2092, Dec. 2020 
 10. M. Poposka, Z. Hadzi-Velkov, and S. Pejoski, “Fairness optimization of fixed-rate wireless networks with RF energy harvesting transmitters,” IEEE Communications Letters, vol. 24, no. 12, pp. 2859-2863, Dec. 2020 (IF: 3,419)
 11. S. Pejoski, and Z. Hadzi-Velkov, “Slotted ALOHA wireless networks with RF energy harvesting in Nakagami-m fading,” Elsevier Ad Hoc Networks, vol. 107, pp: 102235, 2020 (IF: 3,643)  
 12. Z. Hadzi-Velkov, S. Pejoski, R. Schober and N. Zlatanov, “Wireless powered ALOHA networks with UAV-mounted base stations,” IEEE Wireless Communications Letters, vol. 9, no. 1, pp. 56-60, Jan. 2020 (IF: 4,65)
 13. I. Nikoloska, N. Zlatanov, Z. Hadzi-Velkov and R. Zhang, “On the secrecy capacity of a full-duplex wirelessly powered communication system,” IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 18, no. 11, pp. 5424-5439, Nov. 2019 (IF: 6,779) 
 14. Z. Hadzi-Velkov, S. Pejoski, N. Zlatanov, and R. Schober, “Proportional fairness in ALOHA networks with RF energy harvesting”, IEEE Wireless Communications Letters, vol. 8, no. 1, pp: 277-280, Feb. 2019 (IF: 4,65)
 15. I. Nikoloska, N. Zlatanov, and Z. Hadzi-Velkov, “Capacity of a full-duplex wirelessly powered communication system with self-interference and processing cost”, IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 17, no. 11, pp: 6748-7659, Nov. 2018 (IF: 6,779)
 16. S. Pejoski, Z. Hadzi-Velkov, and R. Schober, “Optimal power and time allocation for WPCNs with piece-wise linear EH model”, IEEE Wireless Communications Letters, vol. 7, no. 3, pp. 364-367, March 2018 (IF: 4,65), available here
 17. F. Zhao, H. Lin, C. Zhong, Z. Hadzi-Velkov, G. K. Karagiannidis, and Z. Zhang, “On the capacity of wireless powered communication systems over Rician fading channels”, IEEE Transactions on Communications, vol. 66, no. 1, pp. 404-417, Jan. 2018 (IF: 5,64)
 18. N. Zlatanov, R. Schober, and Z. Hadzi-Velkov, “Asymptotically Optimal Power Allocation for Energy Harvesting Communication Networks”, IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 66, no. 8, pp. 7286-7301, Aug. 2017, available here 
 19. Z. Hadzi-Velkov, I. Nikoloska, H. Chingoska, and N. Zlatanov, “Opportunistic scheduling in wireless powered communication networks,” IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 16, no. 6, pp. 4106-4119, June 2017
 20. S. Pejoski, Z. Hadzi-Velkov, T. Q. Duong, and C. Zhong, “Wireless powered communication networks with non-ideal circuit power consumption,” IEEE Communications Letters, vol. 21, no. 6, pp. 1429-1432, June 2017 (IF: 3,457), available here
 21. I. Nikoloska, Z. Hadzi-Velkov, and H. Chingoska, “Rate maximization in wireless powered communication systems with non-ideal circuit power consumption,” Microwave review, vol. 22, no. 2, pp. 16-20, Dec. 2016, available here
 22. H. Chingoska, Z. Hadzi-Velkov, I. Nikoloska, and N. Zlatanov, “Resource Allocation in Wireless Powered Communication Networks with Non-Orthogonal Multiple Access”, IEEE Wireless Communications Letters, vol. 5, no. 6, pp: 684-687, Dec. 2016, Accepted
 23. Z. Hadzi-Velkov, I. Nikoloska, H. Chingoska, and N. Zlatanov, “Proportional Fair Scheduling in Wireless Networks With RF Energy Harvesting and Processing Cost”, IEEE Communications Letters, vol. 20, no. 10, pp: 2107-2110, Oct. 2016
 24. J. Stosic, and Z. Hadzi-Velkov, “Performance Analysis of Decouple-and-Forward MIMO Relay Systems in Rayleigh Fading”, AEU – International Journal of Electronics and Communications, vol. 70, pp: 1259-1267, Sept. 2016
 25. N.-P. Nguyen, T.Q. Duong, H.Q. Ngo, Z. Hadzi-Velkov, and L. Shu, “Secure 5G Wireless Communications: A Joint Relay Selection and Wireless Power Transfer Approach”, IEEE Access, vol. 4, pp: 3349-3359, 2016
 26. Z. Hadzi-Velkov, I. Nikoloska, G. K. Karagiannidis, and T. Q. Duong, “Wireless Networks with Energy Harvesting and Power Transfer: Joint Power and Time Allocation”, IEEE Signal Processing Letters, vol. 23, no. 1, pp: 50-54, Jan. 2016, available here
 27. Z. Hadzi-Velkov, N. Zlatanov, T. Q. Duong, and R. Schober, “Rate Maximization of Decode-and-Forward Relaying Systems with RF Energy Harvesting”, IEEE Communications Letters, vol. 19, no. 12, pp: 2290-2293, Dec. 2015, available here
 28. Z. Hadzi-Velkov, N. Zlatanov, and R. Schober, “Multiple-access fading channel with wireless power transfer and energy harvesting”, IEEE Communications Letters, vol. 18, no. 10, pp: 1863-1865, October 2014, available here
 29. J. Stosic, and Z. Hadzi-Velkov, “Simple tight approximations of the error performance for dual-hop MIMO relay systems in Rayleigh fading”, AEÜE International Journal of Electronics and Communications, vol. 67, vo. 10, pp: 854-860, October 2013
 30. Z. Hadzi-Velkov, D. S. Michalopoulos, G. K. Karagiannidis, and Robert Schober, “On the Effect of Outdated Channel Estimation in Variable Gain Relaying: Error Performance and PAPR”, IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 12, No. 3, pp: 1084-1097, March 2013
 31. N. Zlatanov, Z. Hadzi-Velkov, G. K. Karagiannidis, and R. Schober, “Cooperative Diversity With Mobile Nodes: Capacity Outage Rate and Duration”, IEEE Transactions on Information Theory, vol. 57, No. 10, October 2011, available here
 32. Z. Hadzi-Velkov and N. Zlatanov “Outage Rates and Outage Durations of Opportunistic Relaying Systems”, IEEE Communications Letters, Vol. 14 , No. 2, February 2010, pp: 148 – 150, available here
 33. N. Zlatanov, Z. Hadzi-Velkov, and G. K. Karagiannidis, “An Efficient Approximation to the Correlated Nakagami-m Sums and its Application in Equal Gain Diversity Receivers,” IEEE Transactions On Wireless Communications, Vol. 9, No.1, January 2010, pp: 302-310, available here
 34. Z. Hadzi-Velkov, N. Zlatanov, G. K. Karagiannidis, “On the Second Order Statistics of the Multihop Rayleigh Fading Channel“, IEEE Transactions On Communications, Vol. 57, No. 6, June 2009, pp. 1815-1823, available here
 35. N. Zlatanov, Z. Hadzi-Velkov, G.K. Karagiannidis, “Level Crossing Rate and Average Fade Duration of the Double Nakagami-m Random Process and Application in MIMO Keyhole Fading Channels”, IEEE Communications Letters, Vol. 12, No. 11, Nov. 2008, pp. 822-824, available here
 36. Z. Hadzi-Velkov, “Level Crossing Rate and Average Fade Duration of EGC Systems With Cochannel Interference in Rayleigh Fading”, IEEE Transactions On Communications, Vol. 55, No. 11, Nov. 2007, pp. 2104 – 2113, available here 
 37. Z. Hadzi-Velkov, “Level Crossing Rate and Average Fade Duration of Dual Selection Combining With Cochannel Interference and Nakagami Fading”, IEEE Transactions On Wireless Communications, Vol. 6, No. 11, Nov. 2007, pp. 3870 – 3876, available here
 38. Z. Hadzi-Velkov, “Level Crossing Rate and Average Fade Duration of Selection Diversity With Rician-Faded Cochannel Interferers”, IEEE Communications Letters, Vol. 10, No. 9, Sept. 2006, pp. 649 – 651
 39. Z. Hadzi-Velkov, B. Spasenovski and Z. Nikolic, “Capture Effect in Wireless LANs with RAKE Reception of DSSS/DPSK Signals”, AEU – International Journal of Electronics and Communications, Vol. 60, No. 3, March 2006, pp. 199 – 207
 40. Z. Hadzi-Velkov and B. Spasenovski, “On the Capacity of IEEE 802.11 DCF with Capture in Multipath-faded Channels”, International Journal of Wireless Information Networks, Kluwer Academic, Vol. 9, No. 3, July 2002, pp. 191–199
 41. Z. Hadzi-Velkov and B. Spasenovski, “On the Influence of Correlated Rayleigh-Fading channel with Capture over IEEE 802.11 WLANs”, Journal Telecommunications, Vol. 49, No. 4. December 2001, pp. 18–22
 42. Z. Hadzi-Velkov and L. Gavrilovska, “Performance of the IEEE 802.11 Wireless LANs and Influence of Hidden Terminals”, Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics, vol. 13, No. 1, April 2000, pp. 39–49


Book Chapters

 1. Z. Hadzi-Velkov, S. Pejoski, and N. Zlatanov, “Fairness-aware wireless powered communications with processing cost”, Chapter 7, Book: Wireless Information and Power Transfer: Theory and Practice, Wiley-IEEE Press, ISBN: 978-1-119-47679-5, Jan. 2019 
 2. N. Zlatanov, Z. Hadzi-Velkov, and D.W.K. Ng, “Asymptotically optimal power allocation for wireless powered communication network with non-orthogonal multiple access”, Chapter 10, Book: Wireless Power Transfer Algorithms, Technologies and Applications in Ad hoc Communication Networks, Springer, ISBN: 978-3-319-46810-5, Nov. 2016

 

Публикации на конференции

 1. M. Poposka, Z. Hadzi-Velkov and T. Shuminoski, “Proportional Fairness in Wireless Powered Mobile Edge Computing Networks,” Proc. 2023 30th International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP), 27-29 June 2023, Ohrid, Macedonia 
 2. S. Pejoski and Z. Hadzi-Velkov, “Channel-Aware Slotted ALOHA Networks Assisted by Intelligent Reflecting Surfaces,” Proc. 2023 30th International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP), 27-29 June 2023, Ohrid, Macedonia
 3. M. Poposka, Z. Hadzi-Velkov and T. Shuminovski, “Design optimization of wireless powered mobile edge computing systems,” Proc. 2022 30th Telecommunications Forum (TELFOR), 15-16 Nov 2022, Belgrade, Serbia
 4. M. Poposka, Z. Hadzi-Velkov and S. Pejoski, “A practical protocol for wireless powered communications,” Proc. 2019 14th International Conference on Advanced Technologies, Systems and Services in Telecommunications (TELSIKS), Nis, Serbia, 2019 
 5. I. Nikoloska, N. Zlatanov, Z. Hadzi-Velkov and R. Zhang, “On the secrecy capacity of a full-duplex wirelessly powered communication system,” Proc. 2019 16th International Symposium on Wireless Communication Systems (ISWCS), 27-30 August 2019, Oulu, Finland, pp. 577-581 
 6. I. Nikoloska, N. Zlatanov, and Z. Hadzi-Velkov, “On the capacity of a full-duplex wirelessly powered communication system with self-interference and processing cost”, Proc. IEEE International Conference on Communications (ICC 2018), 20 – 24 May 2018, Kansas City, USA

 7. F. Zhao, H. Lin, C. Zhong, Z. Hadzi-Velkov, G. K. Karagiannidis, and Z. Zhang, “Capacity of wireless powered communication systems over Rician fading channels”, Proc. The Ninth International Conference on Wireless Communications and Signal Processing (WCSP 2017), 11 – 13 October, 2017, Nanjing, China

 8. A. Ichkov, I. Nikoloska, Z. Hadzi-Velkov, and L. Gavrilovska, “Uplink successful transmission probability in energy-harvesting cellular networks”, Proc. IEEE Consumer Communications and Networking Conference 2017 (IEEE CCNC 2017), 8 – 11 Jan. 2017, Las Vegas, USA

 9. N.-P. Nguyen, Y. Huang, T.Q. Duong, Z. Hadzi-Velkov, and B. Canberk, “Secure wireless communications with relay selection and Wireless powered transfer”, Proc. EUSIPCO 2016, 29 Aug – 2 Sept 2016, Budapest, Hungary

 10. H. Chingoska, I. Nikoloska, Z. Hadzi-Velkov, and N. Zlatanov, “Proportional fair scheduling in wireless powered communication networks”, Proc. 2016 23rd International Conference on Telecommunications (ICT 2016), Thessaloniki, Greece, 16-18 May 2016

 11. I. Nikoloska, Z. Hadzi-Velkov, and H. Cingoska, “Performance of communication systems with RF energy-harvesting and processing cost”,Proc. Telsiks 2015, Nis, Serbia, 14-17 October 2015

 12. J. Stosic, and Z. Hadzi-Velkov, “Outage Probability of Dual-Hop MIMO Relay Systems with Direct Links”, Proc. First International Conference Faboulos 2015 (Springer proceedings), Ohrid, Macedonia, 23-25 Sept. 2015

 13. I. Nikoloska, Z. Hadzi-Velkov, and H. Cingoska, “Resource Allocation in Energy Harvesting Communication Systems”, Proc. First International Conference Faboulos 2015(Springer proceedings), Ohrid, Macedonia, 23-25 Sept. 2015

 14. I. Nikoloska, Z. Hadzi-Velkov, and H. Cingoska, “Throughput maximization in Energy Harvesting Communication Systems”, Proc. ETAI 2015, Ohrid, Macedonia, Sept. 2015

 15. H. Cingoska, Z. Hadzi-Velkov, I. Nikoloska, “Simultaneous information and power transfer systems in co-channel interference”, Proc. ETAI 2015, Ohrid, Macedonia, Sept. 2015

 16. V. Rakovic, D. Denkovski, Z. Hadzi-Velkov, L. Gavrilovska, “Optimal Time Sharing in Underlay Cognitive Radio Systems with RF Energy Harvesting”, Proc. IEEE ICC 2015, London, UK, 8-12 June 2015, available on arXiv here

 17. Z. Hadzi-Velkov, N. Zlatanov, and R. Schober, “Optimal Power Control for Analog Bidirectional Relaying with Long-Term Relay Power Constraint”, Proc. IEEE GLOBECOM 2013, Atlanta, GA, USA, 9-13 December 2013, available on arXiv here

 18. N. Zlatanov, Z. Hadzi-Velkov, and R. Schober, “Asymptotically Optimal Power Allocation for Point-to-Point Energy Harvesting Communication Systems”, Proc. IEEE GLOBECOM 2013, Atlanta, GA, USA, 9-13 December 2013, available here

 19. J. Stosic, and Z. Hadzi-Velkov, “Outage Probability Approximations for Dual-Hop Amplify-and-Forward MIMO Relay Systems in Rayleigh Fading”, Proc. 11th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services (TELSIKS 2013), Nis, Serbia, 16-19 October 2013

 20. J. Stosic and Z. Hadzi-Velkov, “Approximate Performance Analysis of Dual-hop Decouple-and-Forward MIMO Relaying”, Proc. XI International Conference ETAI 2013, Охрид, Македонија, 26-28 September 2013

 21. Z. Hadzi-Velkov, N. Zlatanov, and R. Schober, “Optimal Power Allocation for Three-phase Bidirectional DF Relaying with Fixed Rates”, Proc. The Tenth International Symposium on Wireless Communication Systems (ISWCS 2013), invited paper, Ilmenau, Germany, 27-30 August 2013, available here

 22. D. S. Michalopoulos, Z. Hadzi-Velkov, G. K. Karagiannidis, and R. Schober, “PAPR of Variable-Gain and Fixed-Gain Amplify and Forward Relaying”, Proc. 9th International ITG Conference on Systems, Communications and Coding, Munich, Germany, 21-24 January 2013

 23. Z. Hadzi-Velkov, D. S. Michalopoulos, G. K. Karagiannidis, and R. Schober, “Dual-hop amplify-and-forward transmission with imperfect channel estimates at the relay”, Proc. IEEE Communications on Conference (ICC 2012), Ottawa, Canada, June 2012

 24. K. Smiljkovic and Z. Hadzi-Velkov, “Asymptotic Performance of Dual-hop Non-regenerative Cooperative Systems With or Without Direct Path”, Proc. Eighth International Symposium on Wireless Communication Systems (ISWCS 2011), Aachen, Germany, Nov. 2011

 25. N. Zlatanov, Z. Hadzi-Velkov, G. K. Karagiannidis, and R. Schober, “Outage Rate and Outage Duration of Decode-and-Forward Cooperative Diversity Systems”, Proc.IEEE International Conference on Communications (ICC 2011), Kyoto, Japan, June 2011

 26. N. Zlatanov, R. Schober, G. K. Karagiannidis, and Z. Hadzi-Velkov, “Average outage and non-outage duration of selective decode-and-forward relaying”, Proc.12th Canadian Workshop on Information Theory (CWIT), Kelowna, Canada, May 2011

 27. T. A. Tsiftsis, Z. Hadzi-Velkov, G. K Karagiannidis and N. Zlatanov, “Relaying utilization metrics of diamond cooperative diversity systems”, Proc.IEEE 5th International Symposium on Wireless Pervasive Computing, Modena, Italy, May 2010

 28. Z. Hadzi-Velkov, N. Zlatanov, G. K. Karagiannidis, “An Accurate Approximation to the Distribution of the Sum of Equally Correlated Nakagami-m Envelopes and its Application in Equal Gain Diversity Receivers”, Proc. IEEE International Conference on Communications 2009 (ICC 2009), Dresden, Germany, 14-18 June, 2009, available here

 29. Z. Hadzi-Velkov, N. Zlatanov, G. K. Karagiannidis, “Level Crossing Rate and Average Fade Duration of the Multihop Fading Channels”, Proc. IEEE International Conference on Communications 2008 (ICC 2008), Beijing, China, 19-23 May, 2008, available here

 30. Z. Hadzi-Velkov, “Second-Order Statistics of Selection Combining Systems with Cochannel Interference in Various Fading Channels”, Proc. IEEE 18th International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications 2007 (PIMRC 2007), Athens, Greece, 3-7 Sept. 2007

 31. P. Latkoski, Z. Hadzi-Velkov, B. Popovski, “Extended Model for Performance Analysis of Non-Saturated IEEE 802.11 DCF in Erroneous Channel”, Proc. IEEE International Conference on Mobile Adhoc and Sensor Systems 2006 (MASS 2006), Vancouver, Canada, 9-12 Oct. 2006

 32. Z. B. Nikolic, Z. Hadzi-Velkov, B. Dimitrijevic, N.D. Milosevic, “Interference Rejection in UWB Radio System Using Adaptive Transversal Filter”, Proc. IEEE International Conference on Computer as a Tool 2005 (EUROCON 2005), Vol. 1, Belgrade, Serbia, 22-24 Nov. 2005

 33. P. Latkoski, Z. Hadzi-Velkov, B. Popovski, “Performance Analysis of IEEE 802.11a WLAN in Block Fading Channel using SDL Simulation”, Proc. 7th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services 2005 (TELSIKS 2005), Nis, Serbia, 28-30 Sept. 2005

 34. Z. Hadzi-Velkov, Z. Nikolic, N. Milosevic, B. Dimitrijevic, “Capture Models for Generalized Fading Channels”, Proc. 7th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services 2005 (TELSIKS 2005), Nis, Serbia, 28-30 Sept. 2005

 35. Z. Hadzi-Velkov and B. Spasenovski, “Capture Effect with Diversity in IEEE 802.11b DCF”, Proc. Eight IEEE International Symposium on Computers and Communications 2003 (ISCC 2003), June 30 – July 3, 2003, Antalya, Turkey

 36. Z. Hadzi-Velkov and B. Spasenovski, “Saturation Throughput – Delay Analysis of IEEE 802.11 DCF in Fading Channel”, Proc. IEEE International Conference on Communications 2003 (ICC 2003), 11–15 May, 2003, Anchorage, Alaska, USA, available on arXiv here

 37. Z. Hadzi-Velkov and B. Spasenovski, “An Analysis of CSMA/CA Protocol with Capture in Wireless LANs”, Proc. IEEE Wireless Communication and Networking Conference 2003 (WCNC 2003), 16–29 March, 2003 in New Orleans, Louisiana, USA

 38. Z. Hadzi-Velkov and B. Spasenovski, “Analysis of Throughput and Spatial Fairness of IEEE 802.11b DCF with Capture”, Proc. IASTED International Conference on Communications and Computer Networks 2002 (CCN 2002), 4–6 November, 2002, MIT, Cambridge, USA

 39. Z. Hadzi-Velkov and B. Spasenovski, “Capture Effect in IEEE 802.11 Basic Service Area under Influence of Rayleigh Fading and Near/Far Effect”, Proc. IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC 2002), 15–18 September, 2002, Lisboa, Portugal

 40. Z. Hadzi-Velkov and B. Spasenovski, “Influence of Hidden Stations and Capture Effect over IEEE 802.11b Distributed Coordination Function”, Proc. IEEE Networks 2002 (Joint IEEE International Conference on Wireless LANs, PANs and Home Networks ICWLHN 2002 & ICN 2002), 26–29 August, 2002, Atlanta, GA, USA

 41. Z. Hadzi-Velkov and B. Spasenovski, “Capture Effect in IEEE 802.11 WLANs”, Proc. IEEE International Conference on Wireless LANs, PANs and Home Networks (ICWLHN 2001), 5–7 December, 2001, Singapore

 42. Z. Hadzi-Velkov and B. Spasenovski, “On the Influence of Correlated Rayleigh-Fading channel with Capture over IEEE 802.11 WLANs”, Proc. IEEE 5th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services (TELSIKS 2001), 19–21 September, 2001, Nis, Yugoslavia

 43. Z. Hadzi-Velkov and B. Spasenovski, “IEEE 802.11 DCF with Capture over Rician-Fading Channel”, Proc. The Third IEEE Workshop on Wireless Local Area Networks, 27–28 September 2001, Boston, USA

 44. Z. Hadzi-Velkov and B. Spasenovski, “The Influence of Flat Rayleigh-Fading Channel with Hidden Terminals and Capture over the IEEE 802.11 WLANs”, Proc. IEEE Semiannual Vehicular Technology Conference (VTC 2001 Fall), 7–11 October, 2001, Atlantic City, NJ, USA

 45. Z. Hadzi-Velkov and B. Spasenovski, “IEEE 802.11 Distributed Coordination Function over Flat-Fading Radio Channel”, Proc. 10th Aachen Symposium Signal Theory (ASST), 20–21 September, 2001, Aachen, Germany

 46. Z. Hadzi-Velkov and B. Spasenovski, “Performance Comparison of IEEE 802.11 and ETHI Hiperlan type 1 under Influence of Burst-Noise Channel”, Proc. IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC 2000), Chicago, IL, USA, September 23-28, 2000

 47. Z. Hadzi-Velkov and B. Spasenovski, “IEEE 802.11 and ETSI HIPERLAN type 1 under Influence of Burst-Noise Channel”, Proc. IEEE IEEE Vehicular Technology Conference (VTC 2000 Fall), Boston, MA, USA September 24-28, 2000

 

Тековни проекти

 • –Меѓународен проект „Wireless powered communications networks“, Финансирање: Alexander von Humboldt фондација, Реализација: Од 1 јануари 2017 година, Проектeн партнер: Универзитет „Фридрих Александар“, Германија, Локален координатор: Зоран Хаџи-Велков
 • –Меѓународен (македонско-кинески) научноистражувачки проект „Енергетска ефикасност во безжично-напојувани телекомуникациски мрежи“, Реализација: од 1 јануари 2016 година, Проектни партнери: Zhejiang University (C9 league of universities), PR China, Главен истражувач и раководител: Зоран Хаџи-Велков)
 • –Научноистражувачки проект „Кооперативен диверзитет преку релејни фединг канали во идните мобилни мрежи“, Финансирање: Министерство за образование и наука на РМ, почеток на реализација: 1 октомври 2010 година, раководител: д-р Зоран Хаџи-Велков)

 

Наставна дејност (предмети)

 1. Основи на телекомуникации (4 семестар, задолжителен)
 2. Вовед во телекомуникации (5 семестар, задолжителен)
 3. Безжични канали (5 семестар, задолжителен)
 4. Симулациски методи во телекомуникации (5 семестар)
 5. Енергетски ефикасни безжични системи (втор циклус, задолжителен)
 6. Конвексна оптимизација со примена (втор циклус)
 7. Кооперативи комуникации (втор циклус)
 8. Напредни радио мобилни комуникации (трет циклус)
 9. Стохастичко моделирање, симулација и анализа (трет циклус)
 10. Примета математичка оптимизација (трет циклус)

 

Новости

 • 14 март 2011: М-р Никола Златанов е добитник на наградата „Најмлад научник за 2010 година“, која ја доделува Претседателот на Република Македонија. М-р Златанов дипломирал и магистрирал под менторство на проф. д-р Зоран Хаџи-Велков во областа на безжичните комуникации.

 • 1 август 2012: Д-р Зоран Хаџи-Велков е добитник на Хумболтовата стипендија за искусни истражувачи. Стипендијата ја доделува германската фондација „Александар фон Хумболт“ за претходни научни достигнувања во сите научни области, и е наменета за научноистражувачки престој на германски универзитети.

 • 6 февруари 2014: Д-р Зоран Хаџи-Велков е добитник на Наградата за најдобар научник на УКИМ  за 2013 година. Секоја година, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ им го доделува ова признание на десет најдобри научници на универзитетот

 • 11 јуни 2015: Д-р Никола Златанов стана доцент на Универзитетот „Монаш“ во Мелбурн, Австралија.  Д-р Златанов дипломираше и магистрираше под менторство на проф. Хаџи-Велков, и тековно остваруваат интензивна научна соработка