Администрирање со бази на податоци

Објавено: октомври 23, 2019

1.    Наслов на наставниот предмет

Администрирање со бази на податоци

2.    Код

3ФЕИТ07Л001

3.    Студиска програма

КТИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/6

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Горан Јакимовски

9.    Предуслов за запишување на предметот

Положени: Моделирање на податоци и бази

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Управување со постоечки бази на податоци. Индексирање и брз пристап до податоците. По завршување ќе може да обавува администраторски работи во доменот на базите на податоци.

11.    Содржина на програмата: Вовед во SQL сервери. Основни алатки и околина работа. Креирање и управување со бази на податоци. Надградување и преместување на БП. Справување со грешки во SQL сервер и воведување безбедност. Дефинирање пристап и улоги. Додавање нови улоги и ограничувања. Дефинирање нивоа на пристап и дозволи. Креирање резервни копии и враќање при грешка.  Конфигурирање на SQL агенти. Дефинирање рутински задачи и вовед во зачувани процедури. Работа со зачувани процедури и индексирање. Поставување прашања во индексирана . Справување со фрагментирани бази на податоци и грешки при истите. Планирање за управување со БП и алармирање за грешки.

12.    Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 2 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

30

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

45

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

25

16.2. Самостојни задачи

20

16.3. Домашно учење

60

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

10

17.2. Семинарска работа/проект

10

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

60

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Лабораториски вежби

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Microsoft official academic course MTA Database Administration Fundamentals John Wiley & Sons 2011

2

Craig Mullins Database Administration: The Complete Guide to Practices and Procedures Addison-Welsey 2002

3

Steve Fogel Oracle Database Administrator’s Guide Oracle 2015