Анализа и дизајн на информациски системи

Објавено: јуни 28, 2022
1. Наслов на наставниот предмет Анализа и дизајн на информациски системи
2. Код 4ФЕИТ07Л001
3. Студиска програма КТИ
4. Организатор на студиската програма Факултет за електротехника и информациски технологии
5. Степен Прв циклус студии
6. Академска година / семестар III/6 7. Број на ЕКТС 6
8. Наставник Д-р Горан Јакимовски
9. Предуслов за запишување на предметот Положени: Програмирање и алгоритми, Податочни структури и програмирање
10. Цели на предметната програма (компетенции). Моделирање на софтверски решенија со помош на UML дијаграми и вовед во XML структури. По завршување на курсот студентите ќе бидат оспособени за разбирање и проектирање софтверски решенија со помош на UML и работа со XML.
– Ќе може да разбира и чита UML дијаграми
– Ќе може да моделира софтверски решенија со различни UML дијаграми и да менува постоечки врз основа на кориснички барања
– Детално познавање на полу-структурирани бази на податоци
– Креирање, користење и менување на полу-структурирани бази на податоци
– Пишување прашања за обработка на полу-структурирани податоци
11. Содржина на програмата: Вовед во дијзан на системи. Вовед во моделирање. Концепти на моделирање во UML.
Класен дијаграм и Објектен дијаграм.
Use Case дијаграми. Дијаграм на активности.
Дијаграм на состојби. Секвентен и Колаборациски дијаграм. Компонентен и имплементациски дијаграм. Мапирање на кориснички барања во UML модели.
Полуструктурирани бази на податоци. Вовед во XML и Дефиниција на типови на документи. Вовед во XML Schema. Опишување на XML документи. Мапирање на структурирани бази на податоци во XML. Концепти на полу-структурирани прашања. Поставување на прашања. Поставување на прашања со помош на XPATH. Поставување на прашања со помош на XQUERY.
12.Методи на учење Предавања, аудиториски и лабораториски вежби
13. Вкупен расположив фонд на часови 2 + 2 + 1 + 0
14. Распределба на расположивото време 180
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања – теоретска настава 30
15.2. Вежби, семинари, тимска работа 45
16. Други форми на активност 16.1. Проектни задачи 25
16.2. Самостојни задачи 20
16.3. Домашно учење 60
17. Начини на оценување 17.1. Тестови 0
17.2. Семинарска работа/проект 0
17.3. Активност и учење 0
17.4. Завршен испит 100
18. Критериуми за оценување до 50 бодови 5 (пет) (F)
од 51до 60 бодови 6 (шест) (E)
од 61до 70 бодови 7 (седум) (D)
од 71до 80 бодови 8 (осум) (C)
од 81до 90 бодови 9 (девет) (B)
од 91до 100 бодови 10 (десет) (A)
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Лабораториски вежби и домашни задачи
20. Начин на полагање на испитот Во рамки на семестарот предвидено е теоретско и практично полагање на предметот. Теоретското полагање се состои од кратки прашања поврзани со материјалот од предметот, додека пак практичиот дел се полага преку изработка на семинарска работа. Секој студент одбира тема за изработка на проект, кој по изработката го презентира. Полагањето на теоретскиот дел се прави во рамки на испитите сесии. За положување на предметот потребно е да се положи теоретскиот дел (најмалку 50%) и да ја има изработено семинарската работа. Практичниот дел придонесува за 70% од оцената, додека пак теоретскиот дел останатите 30%
21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и Англиски
22. Метод на следење на квалитетот на наставата Интерна евелуација и анкета
23. Литература
23.1. Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Arthur M. Langer Analysis and Design of Information Systems 3rd Edition Springer 2007
2 Raymond Frost Business Information Systems: Design an App for That Saylor Foundation 2011
3 Alan Dennis, Barbara Wixom, David Tegarden Systems Analysis and Design: An Object-Oriented Approach with UML, 6th Edition Wiley 2020