Анализа на ИКТ екосистем

Последна измена: октомври 25, 2019

1.    Наслов на наставниот предмет

Анализа на ИКТ екосистем

2.    Код

3ФЕИТ10З002

3.    Студиска програма

ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/7

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Владимир Атанасовски

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Разбирање на полето на ИКТ како екосистем во кој технологијата, економијата и корисниците се во длабока меѓусебна поврзаност. Анализа на интеракциите помеѓу сите релевантни актори во ИКТ екосистемот. Развој на ИКТ сервиси и уреди кои можат да ги исполнат корисничките потреби и да овозможат развој на успешни бизнис модели.

11.    Содржина на програмата: Опис на ИКТ како вид на екосистем. Анализа на интеракции помеѓу технологија, економија и корисници. Вовед во соодветна терминологија. Кориснички потреби и корисничко однесување и нивна корелација со ИКТ сервиси. Поим за eudemony. Влијание на квалитетот на мрежата врз искористливоста на сервисите и апликациите. Поим за Quality of Experience (QoE). Основни економски концепти зад понудувачите на ИКТ сервиси. Ценовна организација на мрежни сервиси и мрежна инфраструктура. Социјални системи и нивна улога. Апликациски и мрежни модели. Комбинирање на различни домени со помош на аналитичко моделирање на екосистем.

12.    Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојна работа на проектни задачи и изработка на семинарски работи, посета на релевантни ИКТ компании, поканети предавања на експерти од ИКТ индустријата

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

20

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата и аудиториските вежби и комплетно изработени лабораториски вежби

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Kalevi KilkkiAn Introduction to Communications EcosystemsCreateSpace Independent Publishing Platform2012

2

M. FransmanThe New ICT Ecosystem: Implications for Policy and RegulationCambridge University Press2010

3

S. Z. AsifNext Generation Mobile Communications Ecosystem: Technology Management for Mobile CommunicationsWiley2011