Андроид програмирање

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Андроид програмирање

2.    Код

3ФЕИТ12З004

3.    Студиска програма

КТИ, ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/5, IV/7

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Владимир Атанасовски, Д-р Даниел Денковски

9.    Предуслов за запишување на предметот

Ислушани: Податочни структури и анализа на алгоритми

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со Андроид оперативниот систем и соодветната развојна околина. Работа со сите базични Андроид елементи за развој на комплетни апликации. Користење на локациски базирани информации за развој на апликации. Основни концепти за поврзување на Андроид апликации со бази на податоци.

11.    Содржина на програмата: Вовед. Историски развој на Андроид оперативниот систем. Официјална Integrated Development Environment (IDE). Андроид виртуелен уред. Структура на Андроид проект. Основни GUI widgets во Андроид и нивна манипулација. Апликации со повеќе активности и фрагменти. Интенти. Поддршка за мултимедија. Работа со статички и динамички листи во Андроид. Користење на Google Play сервиси. Основни концепти на Андроид SQLite база. Развој на кориснички апликации.

12.    Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојна работа на проектни задачи и изработка на семинарски работи

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 2 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

30

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

45

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

10

17.2. Семинарска работа/проект

30

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата и аудиториските вежби и комплетно изработени лабораториски вежби

20.  Начин на полагање на испитот

Еден парцијален испит во текот на семестарот (на половина од семестарот) во времетраење од 120 минути или еден писмен испит во соодветна испитна сесија во времетраење од 120 минути. Секој студент мора да изработи самостојно задолжителна проектна задача. Студентот може да изработи дополнителен самостоен проект. Во конечната оцена влегуваат поените од писмениот испит и проектната задача, а доколку е изработен самостоен проект и тие поени. За време на испитот е дозволено користење книги, скрипти, ракописи или белешки од кој било вид, но не и електронски уреди

21.  Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

22.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

23.    Литература

23.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

J. Horton Android Programming for Beginners Packt Publishing 2015

2

P. Deitel, H. Deitel and A. Wald Android 6 for Programmers: An App-Driven Approach Prentice Hall 2015

3

J. F. DiMarzio Beginning Android Programming with Android Studio Wrox 2016