Андроид програмирање

Објавено: јуни 28, 2022
1. Наслов на наставниот предмет Андроид програмирање
2. Код 4ФЕИТ12З003
3. Студиска програма КТИ,ТКИИ
4. Организатор на студиската програма Факултет за електротехника и информациски технологии
5. Степен Прв циклус студии
6. Академска година / семестар III/5, IV/7 7. Број на ЕКТС 6
8. Наставник Д-р Владимир Атанасовски, Д-р Даниел Денковски
9. Предуслов за запишување на предметот Положен: Програмирање и алгоритми
10. Цели на предметната програма (компетенции). Запознавање со Андроид оперативниот систем и соодветната развојна околина. Работа со сите базични Андроид елементи за развој на комплетни апликации. Користење на локациски базирани информации за развој на апликации. Основни концепти за поврзување на Андроид апликации со бази на податоци.
11. Содржина на програмата: Вовед. Историски развој на Андроид оперативниот систем. Официјална Integrated Development Environment (IDE). Андроид виртуелен уред. Структура на Андроид проект. Основни GUI widgets во Андроид и нивна манипулација. Апликации со повеќе активности и фрагменти. Интенти. Поддршка за мултимедија. Работа со статички и динамички листи во Андроид. Користење на Google Play сервиси. Основни концепти на Андроид SQLite база. Развој на кориснички апликации.
12.Методи на учење Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојна работа на проектни задачи и изработка на семинарски работи
13. Вкупен расположив фонд на часови 2 + 2 + 1 + 0
14. Распределба на расположивото време 180
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања – теоретска настава 30
15.2. Вежби, семинари, тимска работа 45
16. Други форми на активност 16.1. Проектни задачи 0
16.2. Самостојни задачи 60
16.3. Домашно учење 45
17. Начини на оценување 17.1. Тестови 0
17.2. Семинарска работа/проект 30
17.3. Активност и учење 30
17.4. Завршен испит 40
18. Критериуми за оценување до 50 бодови 5 (пет) (F)
од 51до 60 бодови 6 (шест) (E)
од 61до 70 бодови 7 (седум) (D)
од 71до 80 бодови 8 (осум) (C)
од 81до 90 бодови 9 (девет) (B)
од 91до 100 бодови 10 (десет) (A)
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Редовно посетување на наставата и аудиториските вежби и комплетно изработени лабораториски вежби
20. Начин на полагање на испитот Еден парцијален испит во текот на семестарот (на половина од семестарот) во времетраење од 120 минути или еден писмен испит во соодветна испитна сесија во времетраење од 120 минути. Секој студент мора да изработи самостојно задолжителна проектна задача. Студентот може да изработи дополнителен самостоен проект. Во конечната оцена влегуваат поените од писмениот испит и проектната задача, а доколку е изработен самостоен проект и тие поени. За време на испитот е дозволено користење книги, скрипти, ракописи или белешки од кој било вид, но не и електронски уреди.
21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и Англиски
22. Метод на следење на квалитетот на наставата Интерна евалуација и анкети
23. Литература
23.1. Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Б. Филипс Порграмирање во Андроид: Водич Addison-Wesley Professional 2017
2 Џ. Ф. Димарцио Андроид програмирање во Андроид Студио за почетници Wrox 2016
3 Џ. Хортон Андроид програмирање за почетници Packt Publishing 2015