Антени за безжични комуникации

Последна измена: октомври 25, 2019

1.    Наслов на наставниот предмет

Антени за безжични комуникации

2.    Код

3ФЕИТ10Л003

3.    Студиска програма

ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/8

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Перо Латкоски

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Студентот ќе се запознае со типовите на антени кои се користат кај современите телекомуникациски системи, како кај базните станици, така и кај мобилните кориснички уреди.

11.    Содржина на програмата: Применети антени за базни станици кај мобилните комуникациски системи: CDMA, GSM, WCDMA. Антени за WLAN (WiFi) апликации. Антени за базни станици кај WiMAX. Напредни антени за радио базни станици. Интелигентни антени. Антени наменети за радар апликации. Антени наменети за рачните кориснички уреди. RFID Tag антени. Антени за преносливи компјутери. Антени наменети за работа во повеќе опсези. Антени наменети за BAN (Body Area Networks) и PAN (Personal Area Networks). Антени за UWB (Ultra Wide Band) апликации. Антени кај вселенски комуникации. Мерење на карактеристиките. Симулациски алатки за дизајн.

12.    Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојна работа на проектни задачи и изработка на семинарски работи

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

0

17.2. Семинарска работа/проект

30

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

70

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата и аудиториските вежби и комплетно изработени лабораториски вежби

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Ning ChenAntennas for Base Stations in Wireless CommunicationsMcGraw-Hill Professional2009

2

Zhi ChenAntennas for Portable DevicesWiley2007

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Theodore S. RappaportSmart Antennas for Wireless Communications: IS-95 and Third Generation CDMA ApplicationsPrentice Hall1999