Антенска техника

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Антенска техника

2.    Код

3ФЕИТ05Л004

3.    Студиска програма

КХИЕ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/6

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Лидија Ололоска-Гагоска

9.    Предуслов за запишување на предметот

Положени: Математика 1

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Формирање основа за основните методи за конструкција на елементарни антени и сложени антенски системи. Запознавање со постапките за разрешување на низа практични проблеми сврзани со експлоатација на антените. Анализа на зрачењето на современи антенски системи со користење на електромагнетни симулатори.

11.    Содржина на програмата: Преглед на основните карактеристики на антените. Елементарни конструкции на линеични антени, електрично продол­жена антена, V-антена, свиткан дипол. Прилагодување на напоју­вањето на антените. Униформни и неуниформни антенски низи. Елементи од синтезата на антенските низи. Антени со проширено подрачје и антени за две фреквенции (GSM). Широкопојасни антени. Антени за микробраново подрачје, процеп антена, антени со бавни и брзи патувачки бранови. Антена со инка, рефлектор и леќа. Микролентесни антени. Осврт на теоријата на цилиндрична антена. Компјутерска симулација на зрачењето од современи антенски системи.

12.    Методи на учење: Активно учество во наставата и вежбите, изработка на домашни и лабораториски задачи и семинарски работи.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

20

16.3. Домашно учење

55

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

0

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

30

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 49 бодови

5 (пет) (F)

од 50 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Изработка на лабораториските вежби

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Самоевалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Љубен Јанев Предавања по антенска техника 2011

2

E. Zentner Radiokomunikacije Školska knjiga, Zagreb

3

W. L. Weeks Antenna Engineering McGraw-Hill Book Comp

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

J. Surutka Elektromagnetika Akademska misao, Bgd 2006