Апликации за мобилни уреди

Објавено: јуни 28, 2022
1. Наслов на наставниот предмет Апликации за мобилни уреди
2. Код 4ФЕИТ12Л004
3. Студиска програма КТИ,ТКИИ
4. Организатор на студиската програма Факултет за електротехника и информациски технологии
5. Степен Прв циклус студии
6. Академска година / семестар III/6, IV/8 7. Број на ЕКТС 6
8. Наставник Д-р Даниел Денковски, Д-р Славче Пејоски
9. Предуслов за запишување на предметот Положен: Програмирање и алгоритми
10. Цели на предметната програма (компетенции). Познавање на карактеристиките на апликациите за мобилни уреди, iOS оперативниот систем и соодветната развојна околина за iOS апликации за мобилни уреди. Способност за работа со базични елементи за развој на iOS апликации. Употреба на алатки за графика, гестикулации, локациски сервиси, навигација, визуелни ефекти, итн.
11. Содржина на програмата: Карактеристики на апликации за мобилни уреди. Вовед во iOS. XCode и Swift. Дизајн на GUI. Аспекти и работа со multitouch гестикулации. Употреба на MVC. Работа со View Controller. Работа со повеќе нитки. Анимации и известувања. Работа со Core Data и пристап до интернет (HTTPS и HTTP). Аспекти на Core Motion, Core Location. Мапи за навигација. Визуелни ефекти. Користење на Backend сервери (Parse Server и Firebase). Принципи на дизајн и водилки за апликациски дизајн за Apple. Material design.
12.Методи на учење Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојна работа на проектни задачи и изработка на семинарски работи
13. Вкупен расположив фонд на часови 2 + 2 + 1 + 0
14. Распределба на расположивото време 180
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања – теоретска настава 30
15.2. Вежби, семинари, тимска работа 45
16. Други форми на активност 16.1. Проектни задачи 30
16.2. Самостојни задачи 30
16.3. Домашно учење 45
17. Начини на оценување 17.1. Тестови 0
17.2. Семинарска работа/проект 30
17.3. Активност и учење 30
17.4. Завршен испит 40
18. Критериуми за оценување до 50 бодови 5 (пет) (F)
од 51до 60 бодови 6 (шест) (E)
од 61до 70 бодови 7 (седум) (D)
од 71до 80 бодови 8 (осум) (C)
од 81до 90 бодови 9 (девет) (B)
од 91до 100 бодови 10 (десет) (A)
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Редовно посетување на наставата и аудиториските вежби и комплетно изработени лабораториски вежби
20. Начин на полагање на испитот Еден парцијален писмен испит во текот на семестарот (на половина од семестарот) во времетраење од 120 минути или еден завршен писмен испит во соодветна испитна сесија во времетраење од 120 минути. Секој студент мора да изработи самостојно задолжителна проектна задача. Студентот може да изработи дополнителен самостоен проект. Во конечната оцена влегуваат поените од писмениот испит и проектната задача, а доколку е изработен самостоен проект и тие поени. За време на испитот е дозволено користење книги, скрипти, ракописи или белешки од кој било вид, но не и електронски уреди.
21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и Англиски
22. Метод на следење на квалитетот на наставата Интерна евалуација и анкети
23. Литература
23.1. Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 M. Neuburg iOS 14 Programming Fundamentals with Swift: Swift, Xcode, and Cocoa Basics O’Reilly Media 2020
2 C. Keur and A. Hillegass iOS Programming: The Big Nerd Ranch Guide (7th Ed.) Big Nerd Ranch Guides 2020
3 J. McWherter and S. Gowell Professional Mobile Application Development Wrox 2012