Апликативна теорија на графови

Објавено: декември 12, 2018

Предмет: Апликативна теорија на графови

Код: 3ФЕИТ08001

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Вон.проф. д-р Весна Андова

Цели на предметната програма (компетенции): Усвојување на основните поими од теорија на графови и  различни модели на случајни графови.  Изучување на различни мери кај големите графови (комплексни мрежи)  и нивна примена кај различни реални мрежи.

Содржина на предметната програма: Вовед во терија на графови.  Веројатностна метода: основна метода, линеарност на математичко очекување, втор момент. Ердош-Рени-ев модел на случајни графови. Прагова функција.  Проток. Големи мрежи: мал свет, бескални мрежи, самослични мрежи. Мери за централност и важност, ранливост на мрежи, корелација на степените на темињата, коефициент на групирање и други мери. Идентификација на заедници и мотиви. Динамика на мрежи. Биолошки мрежи. Програмски пакет Pajek. Фулерени  и наноцевки како графовски структури.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

A. Bondy, U.S.R. Murty Graph Theory Springer 2008

2

M. Newmann Networks: An Introduction Oxford University Press 2010

3

E.Estrada The Structure of  Complex Networks Oxford University Press 2012

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

R. Distel Graph Theory Springer-Verlag 2010

2

U. Brandes, T. Erlebach Network Analysis: Methodological Foundations Springer 2005