Автоматизација на производни постројки и процеси

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Начин на полагање на испитот

2.    Код

3ФЕИТ01З001

3.    Студиска програма

КСИАР

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/7

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Душко Ставров

9.    Предуслов за запишување на предметот

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Цел на оваа дисциплина е оспособување на кандидатите за работа во индустриски постројки од различен тип.  Со успешно завршување на предметот студентите ќе бидат оспособени: – Читање на индустриски управувачки шеми – Проектирање на алгоритми на управување за индустриски процеси – Проектирање на систем за автоматско управување на постројка.

11.    Содржина на програмата: Општи аспекти на процесна автоматизација; Физички основи и карактеристики на технолошкиот процес Автоматизација на термоенергетски објекти, , Автоматизција на хидромеханички процеси, Транспорт на флуиди, Мешање на течности, Филтрирање и очистување на гасови, Загревање и ладење на течности во топлоизменувачи, Термоенергетски агрегати и согорување на фосилно гориво и гасни агрегати, Индустриска ладилна постројка, Автоматизација на процеси и постројки на дестилација, Автоматизација на постројка за сушење, Автоматизација на загревни и термички печки.

12.    Методи на учење: Комбиниран начин на учење: предавања, подржани со презентации, проектни задачи,  аудиториски вежби, сето тоа дополнето со посета на индустриски капацитети.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 2 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

30

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

45

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

10

17.2. Семинарска работа/проект

10

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

70

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Комбиниран начин на учење: предавања, подржани со презентации, проектни задачи,  аудиториски вежби, сето тоа дополнето со посета на индустриски капацитети.

20.  Начин на полагање на испитот

Предвидени се два парцијални писмени испити (на половина и на крај од семестарот, во времетраење од 120 минути) и задолжителен проект, кој студентите треба да го реализираат и презентираат во текот на семестарот.
1. За студентите кои ги положиле парцијалните испити, и успешно го имаат реализирано и презентирано проектот, се смета дека го положиле предметот. Презентација на проектот се одвива во времетраење не подолго од 60 минути. Во конечната оценка влегуваат поените од парцијалните испити и поените добиени од проектот.
2. Во предвидените испитни сесии се полага завршен писмен испит (времетраење 120 минути). За студентите кои го положиле писмениот испит, и кои претходно, за време на семестарот го реализирале и презентирале проектот, се смета дека го положиле предметот. Во конечната оценка влегуваат поените од завршниот писмен испит и поените добиени од проектот

21.   Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

22.   Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

23.   Литература

23.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Dale Seeborg, Thomas Edgar, Duncan Mellichamp Process Dynamics and Control Wiley 2003

2

William Y. Svrcek, Donald P. Mahoney, Brent R. Young A Real Time Approach to Process Control Wiley 2006

23.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Brian Scaddan Wiring Systems and Fault Finding Elsevier 2008