Автоматско управување на системи во електроенергетика

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Автоматско управување на системи во електроенергетика

2.    Код

3ФЕИТ01З002

3.    Студиска програма

КСИАР

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/7

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Миле Станковски

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Цел на оваа дисциплина е да ги запознае студентите со процесите на управување во електроенергетските системи.  Со успешно завршување на предметот студентите ќе бидат оспособени: – за читање и разбирање на индустриските шеми во електроенергетските објекти – за проектирање на управувачки алгоритми за управување со електрични централи.

11.    Содржина на програмата: Воведни разгледувања во проблемите на управување на електроенергетски системи. Моделирање на елементи на електроенергетските системи за бавни динамички процеси (Регулатори на брзини за примарни машини, парни турбини, парни котли, гасни турбини, потрошувачи и сл. …). Моделирање на производни агрегати и електрани. Моделирање и симулација на електроенергетски системи. Децентрализиран модел на поврзани електроенергетски системи. Регулација на фреквенцијата и активната моќност во електроенергетските системи.

12.    Методи на учење: Комбиниран начин на учење: предавања, подржани со презентации, домашни задачи, проектни задачи и аудиториски вежби и практични вежби во лабораторија.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 2 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

30

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

45

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

10

17.2. Семинарска работа/проект

10

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

70

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата и аудиториските вежби и навремено изработени лабораториски вежби.

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Milan S. Ćalović Regulacija Elektroenergetskih sistema Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 1997

2

Allen Wood,  Bruce Wollenberg Power Generation, Operation, and Control Wiley-Interscience 1996

3

Lindsley, David Power-plant Control and Instrumentation Institution of Engineering and Technology 2000