Авторско право и сродни права

Објавено: март 13, 2019

Предмет: Авторско право и сродни права

Код: 3ФЕИТ11001

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови:3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Јадранка Дабовиќ-Анастасовска

Цели на предметната програма (компетенции): Со завршувањето на оваа предметна програма студентот ќе има позвања од авторското право и сродните права, ќе може да ги препознае авторскиет дела и објектите на сродно право, преносот на првата и нивната заштита. Посебен акцент во пробрамата ќе се даде на заштитата на компјутерските програми и базите на податоци.

Содржина на предметната програма: Поим на право на интелектулана сопствесност  Поим на авторско право и сродни права  Извори на авторско право и на сродни права  Авторски дела и објекти на сродни права  Автор, ко-автори и носители на права  Содржина на авторското право и на сродните права  Траење на авторското право и на сродните права  Ограничувања на авторското право  Пренос на авторското право и на сродниет права  Заштита на авторското право и сродните права.

Литература:

Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Јадранка Дабовиќ Анастасовска, Валентин Пепељугоски Авторско право Правен факулет „Јустинијан Први“ – Скопје 2015
Дополнителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1   Закон за авторското и сродните права