Безжични IP мрежи

Објавено: јуни 28, 2022
1. Наслов на наставниот предмет Безжични IP мрежи
2. Код 4ФЕИТ10Л002
3. Студиска програма ТКИИ
4. Организатор на студиската програма Факултет за електротехника и информациски технологии
5. Степен Прв циклус студии
6. Академска година / семестар IV/8 7. Број на ЕКТС 6
8. Наставник Д-р Тони Јаневски
9. Предуслов за запишување на предметот Положен: Интернет технологии
10. Цели на предметната програма (компетенции). Цел на предметот е изучување на безжичните IP мрежи, вклучувајќи го мобилниот Интернет, квалитетот на сервисите во мобилните мрежи, Интернет/IP конективноста преку Wi-Fi, 4G и 5G мрежи, нивниот QoS (Quality of Service) и QoE (Quality of Experience). Исто така, цел се и мултимедиските сервиси преку безжични IP мрежи, како и идните мобилни сервиси и апликации. Со предметот студентот се стекнува со компетенции и вештини за работа со модерните IP-базирани безжични мрежни.
11. Содржина на програмата: Еволуција до безжични all-IP мрежи: од 2G до 4G и 5G. Мобилен Интернет. Мобилен IP (Mobile IP, Mobile IPv6), управување со мобилноста. Квалитет на сервисите (QoS) во безжични IP мрежи, QoS архитектури во 3G, 4G и 5G, QoS/QoE мерења во мобилни IP-базирани мрежи. Говор преку IP (VoIP) преку безжични IP мрежи. QoS аспекти на преносот на VoIP преку безжични IP мрежи (VoLTE, OTT VoIP). TCP/IP во безжични мрежи. Интернет/IP преку Wi-Fi пристап. QoS поддршка во WiFi. Интернет/IP преку 4G мобилни мрежи. IP мултимедиски систем (IMS) и фиксна-мобилна конвергенција. Интернет/IP конективност преку 5G. Протоколен стек и перфоманси на IP/Интернет сервисите преку 5G мрежи. Мултимедиски сервиси и апликации преку безжични IP мрежи (видео стриминг, мобилен IPTV). Нови мобилни сервиси и апликации (сервиси во мобилен облак, AR/VR/XR, масивен Интернет на нештата, критични мобилни сервиси).
12.Методи на учење Методот на учење е базиран на теоретски предавања на студентите, дополнети со тематски аудиториски и лабораториски вежби, консултации со студентите, како и изработка на семинарски работи или проектни задачи.
13. Вкупен расположив фонд на часови 3 + 1 + 1 + 0
14. Распределба на расположивото време 180
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања – теоретска настава 45
15.2. Вежби, семинари, тимска работа 30
16. Други форми на активност 16.1. Проектни задачи 50
16.2. Самостојни задачи 0
16.3. Домашно учење 55
17. Начини на оценување 17.1. Тестови 0
17.2. Семинарска работа/проект 40
17.3. Активност и учење 10
17.4. Завршен испит 50
18. Критериуми за оценување до 50 бодови 5 (пет) (F)
од 51до 60 бодови 6 (шест) (E)
од 61до 70 бодови 7 (седум) (D)
од 71до 80 бодови 8 (осум) (C)
од 81до 90 бодови 9 (девет) (B)
од 91до 100 бодови 10 (десет) (A)
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Завршени сите активности по предметот, предавања, аудиторсики и лабораториски вежби.
20. Начин на полагање на испитот Два колоквиуми во текот на семестарот или писмен испит во предвидените испитни сесии. Студентот опционално ќе може да изработи семинарска работа и да ја предаде до крајот на семестарот.
21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и Англиски
22. Метод на следење на квалитетот на наставата Самоевалуација.
23. Литература
23.1. Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Тони Јаневски Безжични IP мрежи ФЕИТ интерна скрипта 2021
23.2. Дополнителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Тони Јаневски Internet technologies for Fixed and Mobile Networks Artech House, USA 2015
2 Тони Јаневски QoS for Fixed and Mobile Ultra-Broadband Wiley (Wiley-IEEE series) 2019
3 Тони Јаневски Traffic Analysis and Design of Wireless IP Networks Artech House, USA 2003