Безжични IP мрежи

Последна измена: октомври 25, 2019

1.    Наслов на наставниот предмет

Безжични IP мрежи

2.    Код

3ФЕИТ10Л004

3.    Студиска програма

ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/8

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Тони Јаневски

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Изучување на безжичните IP мрежи, мобилен Интернет, Mobile IP протоколот за макро-мобилност во безжичните IP мрежи. QoS и VoIP преку безжични IP мрежи. Микро-мобилност и хандовери, рутирачки и сигнализациски протоколи во мобилни IP мрежи. Меѓумрежно поврзување на мобилни и безжични мрежи на IP ниво. Сигурносни механизми, контрола на пристап, мултимедиски сервиси и апликации во безжична и мобилна IP средина.

11.    Содржина на програмата:Основни поими (дефиниции, елементи, архитектури, протоколи, Интернет сообраќај). Интеграција на IP и класичните мобилни мрежи. Еволуција до безжични all-IP мрежи: од GPRS, UMTS до LTE и 5G. Мобилен Интернет. Мобилен IP (Mobile IP), макро-мобилност. Управување со микро-мобилноста. Квалитет на сервисот (QoS) за IP апликации преку безжични мрежи: интегрирани и диференцирани сервиси во безжични IP мрежи. Говор преку IP (VoIP) преку безжични IP мрежи. QoS аспекти на преносот на VoIP преку безжичен IP. TCP/IP комуникација преку безжична линкови. IP мобилност, хандовери во мобилни IP мрежи. Сигнализација и рутирање за мобилни IP мрежи. Меѓумрежно поврзување на мобилни мрежи (UMTS, LTE) и безжични мрежи (WLAN, WiMAX). Сигурносни механизми во безжични IP мрежи, AAA механизми. Мултимедиски сервиси и апликации преку безжични IP мрежи: пренос на видео, IPTV. IP мултимедиски системи за хетерогени безжични IP мрежи. Нови сервиси и апликации преку безжични IP мрежи (локациски зависни сервиси, играње,

12.    Методи на учење: Методот на учење е базиран на теоретски предавања на студентите, дополнети со тематски аудиториски и лабораториски вежби. Консултации со студентите. Изработка на семинарски работи.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

0

16.2. Самостојни задачи

20

16.3. Домашно учење

85

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

0

17.2. Семинарска работа/проект

10

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

90

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Завршени обврски по предметот, предавања, аудиториски и лабораториски вежби.

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Самоевалуација.

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Тони Јаневски Безжични IP мрежи ФЕИТ интерна скрипта 2016

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Тони Јаневски Internet technologies for Fixed and Mobile Networks Artech House 2015

2

Тони Јаневски NGN Architectures, Protocols and Services John Wiley and Sons 2014

3

Тони Јаневски Traffic Analysis and Design of Wireless IP Networks Artech House 2003