Безжични мрежи и мобилни системи

Објавено: јуни 28, 2022
1. Наслов на наставниот предмет Безжични мрежи и мобилни системи
2. Код 4ФЕИТ10З004
3. Студиска програма ТКИИ
4. Организатор на студиската програма Факултет за електротехника и информациски технологии
5. Степен Прв циклус студии
6. Академска година / семестар IV/7 7. Број на ЕКТС 6
8. Наставник Д-р Валентин Раковиќ
9. Предуслов за запишување на предметот Ислушан: Комуникациски мрежи
10. Цели на предметната програма (компетенции). Запознавање со концептите, примената и идните насоки на развој на безжичните мрежи и мобилните системи. Распознавање на основните функционални и технички карактеристики на различни мрежни концепти, технички решенија, архитектури и протоколи. Разбирање на глобалните развојни насоки во доменот на безжичните мрежи и мобилните системи. Самостојно решавање на проблеми од областа на безжичното омрежување. Тенденции на развој.
11. Содржина на програмата: Вовед и историјат. Основни поими (класификација, целуларен концепт, покриеност, интерференција, хендовер, итн.) Проблеми на спектар. Стандардизација. Типови на мрежи: безжични (cordless), целуларни, пакетски ориентирани, локални, сензорски, персонални итн. Архитектури и протоколи. Пристапни техники и концепт на RAN. Развој и карактеристики на xG генерации на мобилни системи (2G, 3G, 4G, 5G). Поддршка на IP. QоS. Сигурносни аспекти. Планирање и менаџмент на безжични мрежи. Иновативни омрежувања (M2M, IoT, IoE). Енергетски ефикасни омрежувања. Идни насоки на развој на безжични мрежи и мобилни системи. Хетерогени концепти. Нови стандарди.
12.Методи на учење Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојна работа на проектни задачи и изработка на семинарски работи, посета на релевантни телекомуникациски компании, поканети предавања на експерти од телекомуникациската индустрија.
13. Вкупен расположив фонд на часови 3 + 1 + 1 + 0
14. Распределба на расположивото време 180
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања – теоретска настава 45
15.2. Вежби, семинари, тимска работа 30
16. Други форми на активност 16.1. Проектни задачи 30
16.2. Самостојни задачи 30
16.3. Домашно учење 45
17. Начини на оценување 17.1. Тестови 20
17.2. Семинарска работа/проект 20
17.3. Активност и учење 10
17.4. Завршен испит 50
18. Критериуми за оценување до 50 бодови 5 (пет) (F)
од 51до 60 бодови 6 (шест) (E)
од 61до 70 бодови 7 (седум) (D)
од 71до 80 бодови 8 (осум) (C)
од 81до 90 бодови 9 (девет) (B)
од 91до 100 бодови 10 (десет) (A)
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Редовно посетување на наставата и аудиториските вежби и комплетно изработени лабораториски вежби.
20. Начин на полагање на испитот Во текот на семестарот се предвидени два парцијални писмени испити (на половина и на крај од семестарот, во времетраење од 120 минути), тестови кои се спроведуваат во текот на часовите и тест од лабораториски вежби. Во конечната оценка влагуваат поените од парцијалните испити, тестовите. Во предвидените испитни сесии се полага писмен испит (времетраење 120 минути).
21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и Англиски
22. Метод на следење на квалитетот на наставата Интерна евалуација и анкети.
23. Литература
23.1. Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 M. Sauter From GSM to LTE: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband Wiley 2010
2 Gordon Colbach Wireless Networking: Introduction to Bluetooth and WiFi Independently Published 2017
3 W. Xiang, K. Zheng and X. S. Shen 5G Mobile Communications Springer 2016
23.2. Дополнителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 B. Walke IEEE 802 wireless systems: protocols, multi-hop mesh/relaying, performance and spectrum coexistence J.Willey & Sons 2006
2 E. Dahlman, S. Parkval and J. Skold 4G, LTE-Advanced Pro and The Road to 5G Academic Press 2016