Библиотеки и програмирање

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Библиотеки и програмирање

2.    Код

3ФЕИТ07Л004

3.    Студиска програма

ЕАОИЕ, ЕЕС, ЕЕУМ, КСИАР, КТИ, КХИЕ, ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

I/2

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Томислав Шуминоски

9.    Предуслов за запишување на предметот

Ислушани: Програмирање и алгоритми

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Работа со готови математички и научни програмски библиотеки. Пишување програми од инженерски аспект. По завршување студентот ќе може да решава сложени математички и инженерски програмски проблеми

11.    Содржина на програмата: Вовед во структури во C.   Дефинирање на заглавја и библиотеки. Дефинирање на сопствени заглавја. Користење на заглавја. Компајлирање на програми со сопствени заглавја.   Вовед во математички библиотеки Math.h и Complex.h.   Вовед во GSL библиотеки. Основни GSL функционалности. Работа на GSL со вектори и матрици. Динамично алоцирање на  меморија кај GSL. Работа со генерирање на случајни броеви и равенки со повеќе непознати.  Вовед во C++. Не објектно-ориентирани новини. Структури во C++. Преоптоварување на функции. Функции во структури. Низи од структури. Покажувачи наспроти референци. Вовед во објектно-ориентирано програмирање. Концепти на објекти. Дефинирање на класи. Kонструктори и креирање на објекти. Вгнездување на објекти. Динамична алокација на меморија. Препокривање на конструктори. Динамично алоцирање на објекти.  Наследување.

12.    Методи на учење Лабораториски вежби, практична работа и настава

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 2 + 2 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

30

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

60

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

10

16.2. Самостојни задачи

20

16.3. Домашно учење

60

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

10

17.2. Семинарска работа/проект

10

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

80

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Лабораториски вежби

20.     Начин на полагање на испитот

Два парцијални испити во текот на семестарот во времетраење од по 120 минути или еден завршен писмен испит во соодветна испитна сесија во времетраење од 120 минути. Оценување на лабораториските вежби, како и тестови за континуирана проверка на знаење.

21.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

22.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

23.    Литература

23.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Cay Horstmann C++ For Everyone, 2 ed. John Wiley & Sons, Inc. 2011

2

M. Kupferschmid Classical Fortran: Programming for Engineering and Scientific Applications, 2nd Ed CRC Press 2009

23.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Ben Klemens Statistics with the GNU Scientific Library 2004

2

S. Chapman Fortran 95/2003 for Scientists & Engineers, 3rd Ed McGraw-Hill Science/Engineering/Math 2007