Био-ефекти на електричната енергија

Објавено: февруари 28, 2019

Предмет: Био-ефекти на електричната енергија

Код: 3ФЕИТ06001

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови3+0+0+3

Наставник: Д-р Андријана Кухар

Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со  основите на биоефектите што ги предизвикува електричната енергија при нејзино користење.

Содржина на предметната програма: ЕМ влијанија врз човекот. Влијание со зрачење. Ризици од биолошкото влијание на нејонизирачките и јонизирачките зрачења. Диелектрични особини на ткивата на живи организми. Термички и нетермички ефекти од електромагнетното поле во живите организми. Механизми на физичка и хемиска интеракција на магнетното поле со ниски фреквенции и живите организми. Директно влијание на полето и појава на индуцирано електрично поле во клетките. Радиофреквенциски стандарди и дозиметрија, RF изложености влијанијата. Влијание на енергетските водови, трафостаниците, антените на базните станици и на мобилните телефони врз човекот. САР.

Литература:

Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач  
1 Riadh W. Y. Habash Electromagnetic Fields and Radiation – Human bioeffects and safety Marcel Dekker  
2 Riadh W. Y. Habash Bio effects and therapeutic applications of electromagnetic energy CRC Press  
3 Повеќе автори Biological effects of magnetic and electromagnetic fields Proceedings of an international Symposium on Biological Effects of Magnetic and Electromagnetic Fields, held September 1993 in Fukuoka Japan