Бизнис и претприемништво во техниката

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Бизнис и претприемништво во техниката

2.    Код

3ФЕИТ04З001

3.    Студиска програма

ЕЕУМ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/7

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Невенка Китева Роглева

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Целта на овој предмет е да студентите се стекнат со знаења за мотивационите фактори, креативноста и значењето на иновациите за развој на бизнисот и претприемништвото. Стекнување вештини за генерирање на бизнис идеи, примена на алатки и техники за истражување на пазар и развој на нов производ или услуга. Запознавање со тековната регулатива и поттикнувачките механизми за равој на бизнис и претприемништвото во РМ

11.    Содржина на програмата: Дефиниција и цели на бизнисот. Мотивација за креирање на бизнис и поттик на  претприемништвото. Можности и ресурси за развој на мал бизнис. Законска регулатива за развој на бизнис и претприемништво во ЕУ и кај нас. Методи и извори на финансирање на сопствен бизнис. Тим и влијание на тимска работа во бизнисот. Бизнис стратегија. Развој и тестирање на бизнис модел. Key Performance Index. Менаџмент на човечки ресурски.  Одредување на локација за развој на бизнис. Таргет потрошувачи. Еlevator speech. Подготовка на бизнис резиме. Модели за регионален развој и предвидување за преживување на бизнисот. Финасика анализа.  Прептприемништво и превземање ризици

12.    Методи на учење: Предавања поддржани со презентации, и интерактивни предавања. стручни предавања на успешни претпиемачи. Работа во тимови на проекти. Домашни задачи.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 2 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

15

16.3. Домашно учење

60

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

10

17.2. Семинарска работа/проект

80

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

100

18.    Критериуми за оценување

до 109 бодови

5 (пет) (F)

од 110 до 124 бодови

6 (шест) (E)

од 125 до 144 бодови

7 (седум) (D)

од 145 до 164 бодови

8 (осум) (C)

од 165 до 184 бодови

9 (девет) (B)

од 185 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Реализирани активности од 15.1-16.3

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкети и прашалници

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Dean A. Shepherd,Johan Wiklund Entrepreneurial Small Businesses, A Resource-based Perspective Edward Elgar Publishing Limited Glensanda House Montpellier Parade Cheltenham Glos GL50 1UA UK, 2005  

2

KATZ J.A., GREEN II R.P. Entrepreneurial Small Business (3th Ed.), McGraw Hill/Irwin, New York, NY, 2008  

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

MULLINS J., KOMISAR R. Getting to Plan B Harvard Business Press, Boston, Massachusetts, 2009