Дијагностика, испитување и заштита на електрични машини

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Дијагностика, испитување и заштита на електрични машини

2.    Код

3ФЕИТ02Л002

3.    Студиска програма

ЕАОИЕ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/8

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Влатко Стоилков

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Студентот ќе стекне знаења и вештини поврзани со дијагностиката на грешки и заштитата на електричните машини и трансформатори, како и методите за испитување на работните карактеристики и перформанси на вртливите и статичките електроенергетски уреди – електрични машини и трансформаторите.

11.    Содржина на програмата: Дијагностика и дијагностички методи кај вртливите машини – улога и цели. Профилактички методи за испитување на изолацискиот систем кај електричните машини и трансформаторите. Режими на експлоатација на електричните машини. Потреба, значење и начини на заштита на ЕМТ.  Испитување на вртливи електрични машини и трансформатори (ЕМТ) – општ дел. Методи за испитување на електрични и неелектрични величини кај ЕМТ. Улога и значење на изолационите системи на ЕМТ. Директни и индиректни методи за испитување на ЕМТ. Определување на работните карактеристики на генераторите, моторите и трансформаторите. Одлики на паралелната работа на синхорони машини. Одлики и испитување на паралелната работа на трансформаторите.

12.    Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, самостојно учење

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 0 + 2 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

0

16.2. Самостојни задачи

45

16.3. Домашно учење

60

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

5

17.2. Семинарска работа/проект

10

17.3. Активност и учење

5

17.4. Завршен испит

80

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

редовно посетување на предавањата и активна работа на лабораториски вежби

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Д. ХристовскиИспитување на електрични машиниЕТФ – Скопје1996

2

С. Јовановски, Д. ХристовскиЛабпраториски практикум за испитување на електрични машиниЕТФ – Скопје1999