Дигитални телекомуникации 2

Последна измена: октомври 25, 2019

1.    Наслов на наставниот предмет

Дигитални телекомуникации 2

2.    Код

3ФЕИТ10Л012

3.    Студиска програма

ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/6

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Александар Ристески

9.    Предуслов за запишување на предметот

Положени: Теорија на информации Ислушани: Телекомуникациски системи

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со потребата од примена на различни кодирања во современите дигитални телекомуникациски системи. Својства на линиските кодови и модулациите со меморија. Проучување на различни кодни шеми за зголемување на доверливоста на пренос и нивно декодирање. Концепт за конкатенација на кодови и итеративно кодирање. Примена на кодни секвенци за сигнали со експандиран спектар.

11.    Содржина на програмата: Вовед. Потреба од кодови. Класификација. Скремблирање. Линиски кодови и нивни спектри. Примена на линиските кодови. Линеарни блоковски кодови. Генераторска матрица и матрица за контрола на парност. Циклични кодови. BCH  и Reed-Solomon-ови кодови. Тврдо и меко декодирање на блоковски кодови. Перформанси и споредба. Конволуциски кодови. Генерирање и претставување на конволуциски кодови. Преносна функција.Тврдо и меко декодирање на конволуциски кодови. Viterbi алгоритам. Перформанси и споредба.Трелис кодирана модулација. Примена на прости и сложени трелис кодови. Декодирање на трелис код со Витерби алгоритам. Модулациски постапки со меморија: CPFSK, MSK CPM, нивна претстава и нивна спектрална густина на моќност. Конкатенации на кодови. Сериска, паралелна, хибридна конкатенација. Принципи за нивно итеративно декодирање.Турбо кодови. Итеративно декодирање на турбо-кодирана кодна шема. Перформанси на турбо кодови. LDPC кодови. Декодирање и перформанси. Примена на кодирање за пренос на сигнал

12.    Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојна работа на проектни задачи и изработка на семинарски работи.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

10

16.2. Самостојни задачи

10

16.3. Домашно учење

85

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

10

17.2. Семинарска работа/проект

10

17.3. Активност и учење

17.4. Завршен испит

80

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата и аудиториските вежби и комплетно изработени лабораториски вежби.

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети.

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Интерна скрипта за ДКТ2 (теорија и задачи)

2

J. G. ProakisDigital CommunicationsMcGraw-Hill2001

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Проакис, СалехиДигитални комуникации, петто издание2010