Дигитални валути

Објавено: јуни 28, 2022
1. Наслов на наставниот предмет Дигитални валути
2. Код 4ФЕИТ10З005
3. Студиска програма ТКИИ
4. Организатор на студиската програма Факултет за електротехника и информациски технологии
5. Степен Прв циклус студии
6. Академска година / семестар IV/7 7. Број на ЕКТС 6
8. Наставник Д-р Александар Ристески
9. Предуслов за запишување на предметот Положени: Математика 2
10. Цели на предметната програма (компетенции). Запознавање со основните концепти на blockchain технологиите и дигиталните валути и различни аспекти од нивната примена: носечки технологии и ИКТ инфраструктура, криптографски алгоритми, рударење, дигитални паричници, сигурност и приватност, регулатива, индустриски и бизнис апликации.
11. Содржина на програмата: Вовед. Краток преглед на историјата на парите и валутите. Економски аспекти на дигиталните валути и нивна примена. Основни поими, концепт и видови на дигитални валути. Краток преглед на носечки технологии и криптографски алгоритми. Концепти на Blockchain. Преглед на Blockchain технологии. Преглед на Blockchain апликации. Bitcoin и aлтернативни дигитални валути и нивни карактеристики. Трансакции, адреси, рударење, консензус алгоритми, мрежа и видови јазли. Дигитални паричници. Сигурност на дигиталните валути и ризици при користење. Интелигентни договори (Smart contracts). Ethereum. Бизнис апликации за дигиталните валути и примена на Blockchain технологии во: финансии, здравство, образование, енергетика, транспорт и други индустриски и општествеи сектори. Приватност на дигиталните валути. Сајбер-криминал со дигитални валути. Светски трендови за правна рамка и регулатива за дигитални валути.
12.Методи на учење Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојна работа на проектни задачи и изработка на семинарски работи.
13. Вкупен расположив фонд на часови 3 + 1 + 1 + 0
14. Распределба на расположивото време 180
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања – теоретска настава 45
15.2. Вежби, семинари, тимска работа 30
16. Други форми на активност 16.1. Проектни задачи 20
16.2. Самостојни задачи 20
16.3. Домашно учење 65
17. Начини на оценување 17.1. Тестови 10
17.2. Семинарска работа/проект 20
17.3. Активност и учење 0
17.4. Завршен испит 70
18. Критериуми за оценување до 50 бодови 5 (пет) (F)
од 51до 60 бодови 6 (шест) (E)
од 61до 70 бодови 7 (седум) (D)
од 71до 80 бодови 8 (осум) (C)
од 81до 90 бодови 9 (девет) (B)
од 91до 100 бодови 10 (десет) (A)
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Редовно посетување на наставата и аудиториските вежби и комплетно изработени лабораториски вежби.
20. Начин на полагање на испитот Во текот на семестарот, се полагаат еден парцијален писмен испит во времетраење од најмногу 90 минути и тестови кои се спроведуваат во текот на часовите. Наместо полагање на втор парцијален испит, се изработува семинарска работа или проектна задача (тимска или индивидуална). Во конечната оценка влегуваат поените од парцијалниот испит, тестовите и од семинарската работа или проектната задача.
Во испитните сесии се полага парцијалниот испит. Во конечната оценка влегуваат поените од испитот, тестовите и од семинарската работа или проектната задача.
Со посебно упатство објавено пред секој испит, се уредува начинот на полагање и користењето на учебни помагала и електронски уреди за време на испитот.
21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и Англиски
22. Метод на следење на квалитетот на наставата Интерна евалуација и анкети
23. Литература
23.1. Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Pedro Franco Understanding Bitcoin_ Cryptography, Engineering and Economics Wiley 2014
2 Andreas M. Antonopoulos Mastering Bitcoin_ Unlocking Digital Cryptocurrencies O’Reilly Media 2014
3 Niaz Chowdhury Inside Blockchain Bitcoin and Cryptocurrencies CRC 2018
4 Mark Grabowski Cryptocurrencies_ A Primer On Digital Money Routledge 2019
5 А. Ристески Предавања по Дигитални валути Интерна скрипта 2021