Дигитално процесирање на видео

Објавено: март 8, 2019

Предмет: Дигитално процесирање на видео

Код: 3ФЕИТ05004

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови:3+0+0+3

Наставник: Доц. д-р Томислав Карталов

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметот е да се постигне разбирање на теоријата позади различни проблеми од видеопроцесирањето, како и практично искуство во решавање на тие проблеми.  По завршувањето на овој курс, студентите ќе бидат оспособени да вршат истражување во полето на дигитални видеа (како и низи од слики), и ќе ги разбираат модерните примени на видео процесирањето, како на пример видеоанализа, видеостриминг, видеокомпресија.

Содржина на предметната програма: Основи на аналогно и дигитално видео, просторно-временско одбирање, конверзија на структурата на одбироците. Модели на формирање на видео. Моделирање на 2D движење. Анализа на движењето: диференцијални методи, споредувачки методи, оптимизациски методи. Видео сегментација. Следење на објекти. 3-D движење и естимација на структура. Филтрирање и потиснување на шум.  Реставрација на видео. Суперрезолуција. Компресија без загуби. Квантизација и DPCM. Кодирање во домен на трансформација, JPEG. Кодирање во домен на фреквенциски подопсези. Вејвлети. JPEG 2000. Компресиски стандарди базирани на видеорамки. Објектно-базирано кодирање. MPEG-4. Содржински-базирано видео индексирање. MPEG-7. Водено означување на дигитални слики и видеа.

Литература:

Задолжителна литература
Бр.АвторНасловИздавачГодина
1Yao Wang, Joern Ostermann, and Ya-Qin ZhangVideo Processing and CommunicationsPrentice Hall2002
Дополнителна литература
Бр.АвторНасловИздавачГодина
1M. TekalpDigital Video ProcessingPrentice Hall1995
2J.W. WoodsMultidimensional Signal, Image and Video Processing and Coding, 2nd editionAcademic Press2012
3Arch C. Luther, Andrew F. InglisVideo EngineeringMcGraw Hill1999