Дигитално управување на електрични машини

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Дигитално управување на електрични машини

2.    Код

3ФЕИТ02Л003

3.    Студиска програма

ЕАОИЕ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/8

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Горан Рафајловски

9.    Предуслов за запишување на предметот

Ислушани: Основи на електротехника

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Оспособеност и компетентност во областа на  дигитална регулација на електричните машини и примена во индустријата.

11.    Содржина на програмата: Анализа и синтеза на системи за дигитално управување на машини за еднонасочна струја (МЕС) и машини на наизменична струја (МНС). Поим за рекурзивен алгоритам. Определување на преносните функции на сите елементи во регулациониот круг на машината. Дискретни модели на: МЕС, МНС, Инкременталниот енкодер,  напонскиот Инвертер, Регулаторот. Регулација на брзината на вртење , моментот на осовината и позицијата на машината во реално време. Синтеза на дигиталните регулатори базирана на Z- трансформација. Софтверска реализација на еден ПИД регулатор. Дигитална регулација на Асинхрона машина (АМ) базирана на векторот на статорскиот односно роторскиот флукс.

12.    Методи на учење: Активно следење на наставата, предавањата и вежбите (лабораториски и аудиториски), усвојување на наставната материја со домашно учење

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

35

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

20

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно следење на наставата (предавања и вежби односно реализирани активности под точка 15 и 16)

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Горан рафајловски Електрични Мотори (динамика и управување) Универзитет Кирил и Методиј Скопје УКИМ 2012

2

Goran Rafajlovski Induction Motors Dynamics and Vector Control Scholar’s Press, Saarbrücken, Germany 2015

3

Goran Rafajlovski, Mihail Digalovski DC Motors Dynamics and Control Scholar’s Press, Saarbrücken, Germany 15

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

1. Murphy M. D., Turnbull F. G Power electronic control of AC motors Pergamon Press GmbH, Frankfurt 1989 89

2

Goran Rafajlovski, Emil Ratz Modeling Analysis and Simulation of Motor Parameter Variation in Vector Controlled Electrical Drives IEEE PESC, 28 ANNUAL POWER ELECTRONICS SPECIALIST CONFERENCE, St.Luis, South Carolina, USA 97