Динамички системи

Објавено: февруари 28, 2019

Предмет: Динамички системи

Код: 3ФЕИТ08003

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови3+0+0+3

Наставници: Проф. д-р Соња Геговска-Зајкова

Цели на предметната програма (компетенции): Да се усвојат основните поими теоријата на динамичките системи. Студентот да биде способен да препознава, моделира и решава проблеми од примената на динамичките системи во електротехниката.

Содржина на предметната програма: Класификација на динамичките системи. Автономни динамички системи. Дискретни и непрекинати динамички системи. Стационарна состојба и гранични множества. Периодични и квазипериодични решенија. Нелинеарни системи и фазни дијаграми. Функции на Љапунов. Стабилност и спектри на Љапунов. Линеарни и нелинеарни дискретни динамички системи. Бифуркации. Хаос.

Литература:

Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 S. H. Strogatz Nonlinear Dynamics and Chaos: with applications to physics, biology, chemistry and engineering Westview Press 2006
2 R.L. Devaney Chaotic Dynamical Systems Addison-Wesley Publishing Co. 1994
3 S. Lynch Dynamical Systems with Applications using Mathematica Birkhäuser, Boston 2007
Дополнителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Brin M., Stuck G. Introduction to Dynamical Systems University Press, Cambridge 2002