Динамички системи

Објавено: февруари 28, 2019

Предмет: Динамички системи

Код: 3ФЕИТ08003

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови3+0+0+3

Наставници: Проф. д-р Соња Геговска-Зајкова, Доц. д-р Сања Атанасова

Цели на предметната програма (компетенции): Да се усвојат основните поими теоријата на динамичките системи. Студентот да биде способен да препознава, моделира и решава проблеми од примената на динамичките системи во електротехниката.

Содржина на предметната програма: Класификација на динамичките системи. Автономни динамички системи. Дискретни и непрекинати динамички системи. Стационарна состојба и гранични множества. Периодични и квазипериодични решенија. Нелинеарни системи и фазни дијаграми. Функции на Љапунов. Стабилност и спектри на Љапунов. Линеарни и нелинеарни дискретни динамички системи. Бифуркации. Хаос.

Литература:

Задолжителна литература
Бр.АвторНасловИздавачГодина
1S. H. StrogatzNonlinear Dynamics and Chaos: with applications to physics, biology, chemistry and engineeringWestview Press2006
2R.L. DevaneyChaotic Dynamical SystemsAddison-Wesley Publishing Co.1994
3S. LynchDynamical Systems with Applications using MathematicaBirkhäuser, Boston2007
Дополнителна литература
Бр.АвторНасловИздавачГодина
1Brin M., Stuck G.Introduction to Dynamical SystemsUniversity Press, Cambridge2002