Динамика и моделирање на електрични машини

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Динамика и моделирање на електрични машини

2.    Код

3ФЕИТ02З004

3.    Студиска програма

ЕАОИЕ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/7

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Гога Цветковски

9.    Предуслов за запишување на предметот

Положени: Основи на електрични кола

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Основна цел на предметот е запознавање со техниките за моделирање, симулација и динамичка анализа на електричните машини, со помош на современите софт-верски алатки за таа цел.

11.    Содржина на програмата: Вовед во компјутерските пакети за симулација и анализа на појавите во електричните машини (MATLAB-Simulink, PSPICE, PESIM, SIMPLORER, FEMM, …). Вовед во компјутерските пакети за симулација и анализа на појавите во електричните машини (MATLAB-Simulink, PSPICE, PESIM, SIMPLORER, FEMM, …). Математички модели на моторите за еднонасочна струја. Постапка на моделирање на моторите за еднонасочна струја и нивните параметри. Статички и динамички модели на моторите за еднонасочна струја и анализа на нивните  каратеристики. Матиматички модели на трифазните и еднофазните асинхрони мотори. Постапка на моделирање на асинхроните мотори и нивните параметри. Статички и динамички модели на асинхроните мотори и анализа на нивните каратеристики. Матиматички модели на синхрони мотори и постапка на нивно моделирање. Статички и динамички модели на синхроните мотори и анализа на нивните каратеристики. Квази-статичка и time-stepping анализа на електричните мотори со помош на FEMM.

12.    Методи на учење: Интерактивни предавања, аудиториски и лабораториски вежби.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

35

16.2. Самостојни задачи

10

16.3. Домашно учење

60

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

0

17.2. Семинарска работа/проект

35

17.3. Активност и учење

5

17.4. Завршен испит

60

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Реализирани активности 15.1 и 15.2

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети.

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Гога Цветковски Динамика и моделирање на електрични машини, трансформатори и апарати-умножени предавања   2016

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Chee-Mun Ong Dynamic Simulation of Electric Machinery Prentice Hall 1997