Дискретна математика 1

Објавено: октомври 23, 2019

1.    Наслов на наставниот предмет

Дискретна математика 1

2.    Код

3ФЕИТ08Л003

3.    Студиска програма

ЕАОИЕ, ЕЕС, ЕЕУМ, КСИАР, КТИ, КХИЕ, ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

II/4

7.    Број на ЕКТС

3.00

8.    Наставник

Д-р Анета Бучковска, Д-р Билјана Јолевска-Тунеска, Д-р Билјана Начевска-Настовска, Д-р Весна Андова, Д-р Катерина Санева Хаџи-Велкова, Д-р Сања Атанасова, Д-р Соња Геговска-Зајкова

9.    Предуслов за запишување на предметот

Положени: Математика 1

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Усвојување на основните поими од дискретната математика и нивна примена во компјутерските науки. Развој на аналитичко мислење, критички способности, способност за учење.

11.    Содржина на програмата: Исказна и предикатна логика, логички еквиваленции, правила на заклучување, методи на докажување тврдења, Булова алгебра, множества, релации, рекурентни релации,пресликувања, Алгебарски структури.

12.    Методи на учење: Предавања, презентации, аудиториски вежби, консултации, самостојна работа.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 1 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

90

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

30

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

15

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

0

16.2. Самостојни задачи

15

16.3. Домашно учење

30

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

40

17.2. Семинарска работа/проект

0

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

60

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

нема

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Kenneth H. Rosen

Discrete Mathematics and its Applications

WCB/Mc Graw-Hill, 7th edition

2011

2

Lindsay N. Childs

A Concrete Introduction to Higher Algebra

Springer, 3rd edition

2008