Дискретно настански системи

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Дискретно настански системи

2.    Код

3ФЕИТ01З003

3.    Студиска програма

КСИАР

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/5

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Горан Стојановски

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со поимот на дискретно настански системи и нивна примена за интегрирано производство во услови на трендот за комплетна автоматизација подржана со употребата на најнова ИТ технологија. Запознавање со дискретни автомати и регуларни граматики, како и марков процес и маркова верига.

11.    Содржина на програмата: Вовед во дискретно настански системи. Дискретни автомати, детерминистички и недетерминистички. Регуларни граматики. Контекстно-слободни јазици (Context-free languages). Тјурингови машини. Маркови процеси и Маркови вериги. Петри мрежи за компјутерски интегрирано производство и флексибилна автоматизација. Стохастички петри мрежи и анализа на стационарна состојба на производни системи.

12.    Методи на учење: Комбиниран начин на учење: предавања, подржани со презентации, домашни задачи, проектни задачи и аудиториски вежби и практични вежби во лабораторија.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 2 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

30

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

45

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

0

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

80

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Коректно изработени лабораториски вежби.

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Chirstos G. Cassandras Introduction to Discrete Event Systems Springer 2008

2

Meng Chu Zhou Modeling, Simulation and Control of Flexible Manufacturing Systems – A Petri Net Approach World Scientific 1999