Дистрибутивни системи

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Дистрибутивни системи

2.    Код

3ФЕИТ09З005

3.    Студиска програма

ЕЕС

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/5

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Рубин Талески

9.    Предуслов за запишување на предметот

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на основни познавања од дистрибутивни системи преку примена на софтверски алатки за анализа и планирање

11.    Содржина на програмата: Одредување на врвни оптоварувања. Конфигурации на дистрибутивни системи. Пресметка на напони и загуби во дистрибутивни системи. Напонска регулација. Оптимална големина и локација на кондензаторски батерии. Смалување на загуби во дистрибутивните системи. Контрола и управување, SCADA, DSM, GIS. Автоматизација на дистрибутивни системи.

12.    Методи на учење: Предавања и вежби со презентации и симулации, интерактивност на часовите, домашни задачи и изработка на проектни задачи.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

20

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на предавањата и вежбите.

20.  Начин на полагање на испитот

Писмен испит
Два парцијални испита (по 120 min) или завршен испие (180 min)
Студентот треба да ги изработи предвидените домашни и проектни задачи и истите да ги предаде според објавената динамика на веб страницата за предметот.
Завршната оценка се определува поените добиени од испитите, домашните и проектните задачи според соодветните тежински коефициенти.
За време на испитот не е дозволено користење литература во печатена или електронска форма, како и мобилен телефони, таблети или кој било друг електронски уред. Употреба на калкулатор е дозволена, но не е дозволено користење на мобилни телефони, таблети или слични електронски уреди

21.   Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

22.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети.

23.    Литература

23.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Д. Рајичиќ Дистрибутивни електроенергетски системи ЕТФ 1994

2

William H. Kersting Distribution System Modeling and Analysis CRC Press 2012

23.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија ЕВН Македонија 2008