Дистрибутивни системи

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Дистрибутивни системи

2.    Код

3ФЕИТ09З005

3.    Студиска програма

ЕЕС

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/5

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Рубин Талески

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на основни познавања од дистрибутивни системи преку примена на софтверски алатки за анализа и планирање

11.    Содржина на програмата: Одредување на врвни оптоварувања. Конфигурации на дистрибутивни системи. Пресметка на напони и загуби во дистрибутивни системи. Напонска регулација. Оптимална големина и локација на кондензаторски батерии. Смалување на загуби во дистрибутивните системи. Контрола и управување, SCADA, DSM, GIS. Автоматизација на дистрибутивни системи.

12.    Методи на учење: Предавања и вежби со презентации и симулации, интерактивност на часовите, домашни задачи и изработка на проектни задачи.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

20

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на предавањата и вежбите.

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети.

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Д. РајичиќДистрибутивни електроенергетски системиЕТФ1994

2

William H. KerstingDistribution System Modeling and AnalysisCRC Press2012

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Мрежни правила за дистрибуција на електрична енергијаЕВН Македонија2008