Дизајн и имплементација на телекомуникациски услуги

Објавено: февруари 12, 2019

Предмет: Дизајн и имплементација на телекомуникациски услуги

Код: 3ФЕИТ10005

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови3+0+0+3

Наставник: Вон. проф. д-р Марко Порјазоски

Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со најновите методи и технологии за развој и имплементација на телекомуникацики услуги и апликации.

Содржина на предметната програма: Процес на дизајн на телекомуникациски услуги. Градбени блокови на телекомуникациска услуга: мрежна инфраструктура, системски услуги, оперативна поддршка. Напредни технологии за развој на ИКТ решенија. Импликации од воведувањето на нови услуги: мрежни аспекти, системски аспекти, операциони аспекти. Од нарачка до воспоставување корисничка мрежа и услуги. Управување со мрежата и услугите. Стратегии за имплементација на услугата. Интеграција на услугата во телекомуникацискиот систем. Стартување на услуга. Повлекување, миграција и прекин на телекомуникациска услуга.

Литература:

Задолжителна литература
Бр.АвторНасловИздавачГодина
1Sauming PangSuccessful Service Design for TelecommunicationsWiley2009
Дополнителна литература
Бр.АвторНасловИздавачГодина
1/Избрани научни трудови од списанија и конференции/ 
2Timo O. Korhonen, Antti AinamoHandbook of Product and Service Development in Communication and Information TechnologyKluwer Academic Press2003