Дизајн и моделирање на телекомуникациски мрежи

Објавено: јуни 28, 2022
1. Наслов на наставниот предмет Дизајн и моделирање на телекомуникациски мрежи
2. Код 4ФЕИТ10З008
3. Студиска програма ТКИИ
4. Организатор на студиската програма Факултет за електротехника и информациски технологии
5. Степен Прв циклус студии
6. Академска година / семестар IV/7 7. Број на ЕКТС 6
8. Наставник Д-р Тони Јаневски
9. Предуслов за запишување на предметот Положен: Интернет технологии
10. Цели на предметната програма (компетенции). Цел е да се научи моделирање на сообраќајот во телекомуникациските мрежи, анализа на видео, аудио и податоци (data), квалитет на сервисот (QoS – Quality of Service). Исто така, цел е да се научи да се прави дизајн на фиксни (кабелски/оптички) и мобилни (4G, 5G) мрежи, дизајн на транспортни мрежи, дизајн на корпоративни IP мрежи, дизајн на IP мрежи за пренос на говор преку IP, IPTV, Интернет пристап со големи брзини, и бизнис сервиси.
11. Содржина на програмата: Вовед во дизајн и моделирање на телекомуникациски мрежи. Моделирање на сообраќај во телекомуникациски мрежи. Моделирање на Интернет сообраќај за различни апликации (видео, говор, податоци). Моделирање на телекомуникациски мрежи. Квалитет на сервисите, управување со квалитетот на сервисот (MPLS, диференцирани сервиси). Дизајн на пристапни мрежи (xDSL мрежи, кабелски мрежи, оптика до дома). Дизајн на безжични (WiFi) и мобилни мрежи (4G, 5G) со дадени перформанси, QoS и QoE. Дизајн на транспортни мрежи (VPN, оптички транспорт). Дизајн на корпоративни IP мрежи (за мали, средни и големи компании). Дизајн на IP мрежи за пренос на говор преку IP (VoIP), телевизија преку IP (IPTV), Интернет пристап со големи брзини, и сервиси за бизнис корисници.
12.Методи на учење Методот на учење е базиран на теоретски предавања на студентите, дополнети со тематски аудиториски и лабораториски вежби, консултации со студентите, како и изработка на семинарски работи или проектни задачи.
13. Вкупен расположив фонд на часови 3 + 1 + 1 + 0
14. Распределба на расположивото време 180
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања – теоретска настава 45
15.2. Вежби, семинари, тимска работа 30
16. Други форми на активност 16.1. Проектни задачи 50
16.2. Самостојни задачи 0
16.3. Домашно учење 55
17. Начини на оценување 17.1. Тестови 0
17.2. Семинарска работа/проект 40
17.3. Активност и учење 10
17.4. Завршен испит 50
18. Критериуми за оценување до 50 бодови 5 (пет) (F)
од 51до 60 бодови 6 (шест) (E)
од 61до 70 бодови 7 (седум) (D)
од 71до 80 бодови 8 (осум) (C)
од 81до 90 бодови 9 (девет) (B)
од 91до 100 бодови 10 (десет) (A)
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Завршени сите активности по предметот, предавања, аудиторсики и лабораториски вежби.
20. Начин на полагање на испитот Два колоквиуми во текот на семестарот или писмен испит во предвидените испитни сесии. Студентот опционално ќе може да изработи семинарска работа и да ја предаде до крајот на семестарот.
21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и Англиски
22. Метод на следење на квалитетот на наставата Самоевалуација.
23. Литература
23.1. Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Тони Јаневски Дизајн и моделирање на телекомуникациски мрежи ФЕИТ, интерна скрипта 2021
23.2. Дополнителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Тони Јаневски QoS for Fixed and Mobile Ultra-Broadband Wiley (Wiley-IEEE series) 2019
2 Тони Јаневски NGN Architectures, Protocols and Services John Wiley and Sons 2014
3 Sharon Evans Telecommunications Network Modeling, Planning and Design IET 2003