Дизајн на телекомуникациски мрежи

Објавено: февруари 12, 2019

Предмет: Дизајн на телекомуникациски мрежи

Код: 3ФЕИТ10006

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Тони Јаневски

Цели на предметната програма (компетенции): Анализа на телекомуникациски сообраќај: мобилен сообраќај, Интернет сообраќај, хетероген сообраќај. Моделирање на телекомуникациски мрежи. Моделирање на протоколи, апликации и сервиси во телекомуникациски мрежи. Топологии на телекомуникациски мрежи. Контрола на протокот и рутирање. Контрола на пристапот и распределба на ресурсите во пристапни мрежи и скелетни мрежи. Перформанси на мрежните јазли (рутери, комутатори) и на техниките за пристап до мрежата. Дизајн на телеком операторски мрежи. Дизајн на безжични мобилни мрежи со дадени перформанси (WLAN, 3G, 4G, 5G). Дизајн на мрежи за Интернет сервиси во реално време. Техники за подобрување на квалитет на сервисот. Анализа на квалитет на сервисот (QoS) во телекомуникациски мрежи.

Содржина на предметната програма: Анализа на телекомуникациски сообраќај: мобилен сообраќај, Интернет со¬обраќај, хетероген сообраќај. Моделирање на телекомуникациски мрежи. Моделирање на протоколи, апликации и сервиси во телекомуникациски мрежи. Топологии на телекомуникациски мрежи. Контрола на протокот и рутирање. Контрола на пристапот и распределба на ресурсите во пристапни мрежи и скелетни мрежи. Перформанси на мрежните јазли (рутери, комутатори) и на техниките за пристап до мрежата. Дизајн на телеком операторски мрежи. Дизајн на безжични мобилни мрежи со дадени перформанси (WLAN, 3G, 4G, 5G). Дизајн на мрежи за Интернет сервиси во реално време. Техники за подобрување на квалитет на сервисот. Анализа на квалитет на сервисот (QoS) во телекомуникациски мрежи.

Литература:

Задолжителна литература
Бр.АвторНасловИздавачГодина
1Toni JanevskiInternet Technologies for Fixed and Mobile NetworksArtech House, USA2015
2Leonhard KorowajczukLTE, WiMAX and WLAN Network Design, Optimization and Performance AnalysisWiley2011
3Chris Hellberg, Dylan Greene, Truman BoyesBroadband Network Architectures – Designing and Deploying Triple-Play ServicesPrentice Hall2007