Доверливост во ЕЕС

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Доверливост на ЕЕС

2.    Код

3ФЕИТ09З006

3.    Студиска програма

ЕЕС

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/7

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Мирко Тодоровски

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Владеење со теоријата на доверливост и со елементи од теоријата на веројатност и математичката статистика. Совладување и разбирање на на основните концепти и принципи за оценка на доверливоста на одделните сегменти (производство, пренос и дистрибуција на електричната енергија) како и на самите сложени електроенергетски системи (ЕЕС), посматрани интегрално. Оспособеност за изнаоѓање на најефикасните мерки и техники за зголемување на доверливоста на ЕЕС.

11.    Содржина на програмата: Необновливи системи. Карактеристични функции и показатели. Карактеристични распределби. Обновливи системи.  Дијаграми на состојби и показатели.  Експоненцијална распределба. Сложени системи кои можат да се опишат со маркови процеси. Стационарни показатели на доверливоста на системите.  Карактеристични случаи. Обновливи системи. Мрежи. Елементарни мрежни структури. Сложени мрежи. Минимални пресеци. Минимални патишта. Сложени системи. Стебло на грешката. Пребарување. Метод на статистички испитувања (Monte Carlo). Дистрибутивни мрежи. Доверливост на дистрибутивните мрежи и пресметка на индексите на доверливост. Планирање и развој на дистрибутивните системи. Извори. Модел со две состојби. Група на извори. Вршни електрани. Показатели на доверливост на изворите. Планирање на изворите. Расположлива  моќност. Модел на конзумот. Анализа на доверливоста на изворите во еден ЕЕС. Планирање на нивната изградба.  Оперативна резерва. Водови. Модел со  две состојби. Едновремени дефекти. Постројки. Мет

12.    Методи на учење: Предавања и вежби со презентации и симулации, интерактивност на часовите, домашни задачи и изработка на проектни задачи.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 2 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

20

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на предавањата и вежбите.

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети.

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Р. Ачковски Доверливост на ЕЕС (интерна скрипта) ФЕИТ, Скопје 2007

2

J. Nahman Metode analize pouzdanosti elektroenergetskih sistema Naučna  knjiga, Beograd 1992

3

R. Billinton, R. Allan Reliability Evaluation of Power Systems Springer 1996