DSP микроконтролери за реално време

Последна измена: март 30, 2021

Предмет: DSP микроконтролери за реално време

Код: 3ФЕИТ05001

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Јосиф Ќосев

Цели на предметната програма (компетенции): Ги познава можностите и ограничувањата кај DSP, познава архитектура и инструкциско множество на конкретни DSP, владее со алати за програмирање на DSP, умее да имплементира и оптимизира алгоритми во DSP околина согласно процесирачката и/или управувачката функција.

Содржина на предметната програма: Примери за примена во реално време, примери за фамилии DSP, општи правила за избор Детална архитектура на конкретни DSP (TMS320C55xx, MC56800E, C2000) Инструкциско множество Развојна околина (Code Composer Studio, Code Warrior, Processor Expert ) Специфики на целобројна аритметика кај DSP Преглед на перифериите Библиотеки и оптимизација за работа во реално време DSP екстензии кај современите микроконтролери, Проект согласно потесниот интерес – аудио процесирање или видео процесирање или пресметковно интензивни управувачки алгоритми.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Robert Oshana DSP Software Development Techniques for Embedded and Real-Time Systems Elsevier 2006

2

Sen M. Kuo, Bob H. Lee, Wenshun Tian Real-Time Digital Signal Processing: Implementations and Applications Wiley 2006

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Freescale semiconductor DSP56800E Reference Manual  16-bit Digital Signal Controller Core Freescale semiconductor 2005

2

Texas Instruments TMS320C55x DSP CPU Reference Guide / Programmer’s Guide Texas Instruments 2004